English version of this page

Ingrid Lossius Falkum

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Ingrid Lossius Falkum er forsker ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF.

Ingrid Lossius Falkum, forsker ved IFIKK.

Forslagsstillere

 • Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK/HF

 • Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK/HF

 • Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK/HF

 • Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK/HF

 • Anders Strand, forsker, IFIKK/HF

 • Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker, IFIKK/HF

Valgplattform

Jeg stiller til valg i universitetsstyret som representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte fordi jeg mener Universitetet i Oslo må etablere en bedre og mer helhetlig personalpolitikk for denne gruppen.

Som midlertidig vitenskapelig ansatt ved UiO fra 2011, først som postdoktor og deretter som forsker og prosjektleder, har jeg erfart at dagens system trenger forbedringer. Det må bli kortere vei til fast akademisk ansettelse og midlertidig ansatte skal sikres muligheten til å kvalifisere seg. Vi må legge bedre til rette for stipendiatenes gjennomføring og vi må involvere den voksende gruppen internasjonale ansatte mer i universitetets beslutningsprosesser.

Mitt utgangspunkt er at vi har for mye midlertidighet ved UiO, og at karriereveiene for UiOs midlertidig vitenskapelig ansatte er for usikre og utydelige. “Ingen blir en bedre forsker eller underviser av å leve i usikkerhet for om man har jobb neste semester” påpekte Forskerforbundets leder nylig i Forskerforum. En undersøkelse gjennomført av stipendiatenes og postdoktorenes interesseorganisasjon, UiODoc, og Akademiet for yngre forskere viser at en stor andel unge forskere i dag ikke anser en videre forskerkarriere som et trygt eller særlig attraktivt alternativ.

Jeg håper å kunne samarbeide med både UiODoc og Akademiet for yngre forskere i arbeidet for en omlegging av politikken i tråd med denne plattformen. Hvis jeg blir valgt til å representere de midlertidig vitenskapelig ansatte, vil jeg jobbe med fire kjernesaker:

1. Kortere vei til fast ansettelse

 • Midlertidig vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier skal få tilbud om individuell karriereplanlegging i samarbeid med ledelsen ved sine respektive institutter.
 • Det skal bli enklere å gi fast ansettelse til forskere med ekstern finansiering, for eksempel ved at de skal tilbys fast jobb ved oppfylt professorkompetanse.
 • Det utarbeides et meritteringssystem for undervisning, for eksempel ved at fremragende undervisning meritterer for professoropprykk.

2. Alle skal sikres mulighet til kvalifisering

 • Alle ansatte i stipendiat, forsker- og postdoktorstillinger som ønsker det, skal kunne undervise og veilede studenter (og få uttelling for det) for å kvalifisere seg til en fast stilling.
 • Ansatte i lektorstillinger skal gis mulighet til å undervise mindre i perioder for å frigjøre tid til forskning
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte skal ha samme adgang og støtte som fast vitenskapelig ansatte til å søke eksterne prosjektmidler, for eksempel fra NFR og ERC, med UiO som vertsinstitusjon.

3. Bedre tilrettelegging for PhD-stipendiater

 • PhD-stipendiatene skal ved oppstart få tydelig informasjon om antall veiledningstimer de har krav på i løpet av doktorgradsperioden (42 timer).

 • Det må legges bedre til rette for at stipendiatene sender inn arbeid til veilederen sin tidlig i doktorgradsløpet. Veilederen skal være formelt forpliktet til å gi kommentarer og veiledning på arbeidet innen avtalt tid.

 • PhD-stipendiater som har levert avhandlingen beholder sin tilknytning til UiO, samt datautstyr og tilganger, fram til disputasen, også etter at arbeidsforholdet er opphørt. 

4. Økt innflytelse til internasjonale vitenskapelig ansatte

 • Det utarbeides en rettledning/introduksjon for den voksende gruppen internasjonale vitenskapelige ansatte, hvorav mange er midlertidige, som tar for seg hvordan universitetsdemokratiet fungerer.
 • Å engasjere flere av de internasjonale forskerne til å ta del i beslutningsprosessene ved UiO tas inn som mål for arbeidet med å etablere et International Staff Mobility Office for universitetet.

Målrettet innsats på disse fire områdene ikke bare nødvendig for oss midlertidig vitenskapelige ansatte. Det er også en forutsetning for å oppfylle det nyvalgte rektoratets ambisjon om en mer helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter. Særlig vil det være en viktig for å ”sikre at studentene får et langt større utbytte av UiOs omfattende forskningsressurser og internasjonale kontakter [samt] få mer ut av de forskningsnære og forskningsdrevne kvalitetene i eksisterende studietilbud.”, slik Stølen og Mo ønsker.

Min bakgrunn

Jeg er lingvist og leder forskningsprosjektet ”Acquiring Figurative Meanings” ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Det humanistiske fakultet, finansiert av NFRs program for Unge forskertalenter (2015-2020). Før dette var jeg postdoktor ved IFIKK (2011-2015), også finansiert av NFR, der jeg tilbrakte deler av tiden som gjesteforsker ved Stanford University. PhD-graden i lingvistikk avla jeg ved University College London i 2011.  Jeg har sittet i instituttstyret ved IFIKK som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte siden 2013.

Publisert 4. mai 2017 15:17 - Sist endret 25. sep. 2020 14:40