English version of this page

Ole Martin Nodenes

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Ole Martin Nodenes er avdelingsleder ved CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Ole Martin Nodenes, avdelingsleder ved CERES.

Forslagsstillere

 • Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret

 • Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt Parat

Valgplattform

Jeg har sittet i universitetsstyret de 4 siste årene og ønsker gjenvalg for å fortsette den utviklingen som er igangsatt og følge sakene videre. UiO står overfor store utfordringer økonomisk med årlige administrative kutt, vedlikeholdsetterslep og store krav til  investeringer. Samtidig er vi Norges beste forskningsuniversitet med muligheter til å markere oss enda bedre internasjonalt. Tiden er inne for å satse tungt på undervisning og å gi studentene det beste mulige utgangspunktet for videre karriere. Det er et felles anliggende for alle stillingsgrupper.

UiO må jobbe mer systematisk med næringslivskontakt og fjerne hindre for tverrfaglighet. Videre må UiO stimulere til økt formidling av forskningsbasert kunnskap i en tid da dette er under press.

Digitalisering vil prege neste styreperiode. UiO skal fornye sine avtaler med store administrative IT-verktøy som økonomisystem, arkivsystem og personalsystem. Mange av innkjøpene vil skje i regi av BOTT, altså universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, og vil føre til standardisering av arbeidsprosesser.  Utviklingen vil påvirke måten vi jobber på og vil angå  svært mange teknisk administrativt ansatte. Jeg har jobbet med administrasjon og utvikling av FS, som er et av de store administrative IT-systemene i sektoren, både i Avdeling for Fagstøtte,  på USIT og nå på CERES. Jeg har derfor solid kompetanse på digitaliseringsområdet.

Kjernesaker jeg vil ta med inn i universitetsstyret:

Uønskede midlertidige tilsettinger

UH-sektoren er i en særstilling i norsk arbeidsliv med svært høy andel midlertidighet. Dette bildet må endre seg. I siste  styreperiode har det vært gjort et godt kartleggingsarbeid over bruk av midlertidig tilsettinger ved UiO. Det har også blitt mye større bevissthet på feltet blant lederne. Dessverre er ikke tilstanden god nok. Etter en periode med svakt synkende andel midlertidige tilsettinger øker midlertidigheten igjen og temaet er fortsatt svært aktuelt.

Ledelse ved UiO

I min valgplattform fra 2013 ønsket jeg at ledelse ved UiO skal følge prinsipper for ledelse for staten slik det er nedfelt i Plattform for ledelse i staten. I UiOs årsplan for 2017-2019 står Plattform for universitetsledelse som et tiltak som skal utføres i 2017. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt eller forelagt styret enda. En slik plattform bør omhandle ledelsesprinsipper for faglig og administrativ ledelse ved UiO, inkludert rekruttering, medvirkning og medbestemmelse, personaloppfølging mv.

Fysisk og psykososialt arbeids- og læringsmiljø

I inneværende styreperiode har universitetsstyret brukt mye tid- og ressurser på å følge og vedta UiOs arbeid med Masterplan for eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Arbeidet med selve masterplanen er ferdigstilt, men det er behov for å finansiere og realisere mange av de byggeprosjektene som er omtalt i masterplanen.

I tillegg er det press for å få åpne kontorlandskap, mer fokus på internhusleie og mange andre faktorer som kan påvirke arbeids- og læringsmiljøet fremover. Ved slike endringer er det helt nødvendig med åpne og inkluderende prosesser der de ansatte og deres representanter blir tatt på alvor.

Hvem er jeg?

Etter 4 år som styremedlem i universitetsstyret og totalt 27 år ved UiO som student og ansatt har jeg en bred kunnskap om og engasjement for UiO. Jeg har hovedfag fra HF, vært ansatt i teknisk og administrativ stilling ved USIT og Studieavdelingen (nå Avdeling for fagstøtte), har vært hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat ved UiO, og er nå avdelingsleder i CERES – Nasjonalt senter for felles  systemer og tjenester for  forskning og studier.

Relevante verv:

 • Styremedlem i universitetsstyret i perioden 2013 - d.d
 • Medlem i universitetsstyrets tilsetningsutvalg 2013 – d.d
 • Hovedtillitsvalgt for Parat ved UiO i perioden 2006 - 2014
 • Medlem i UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU) i perioden 2006 – 2014. Ledet utvalget i perioden 2009 – 2011.
 • Styremedlem i Parats hovedstyre fra 2012 – d.d., vara perioden 2008-2012
 • Styremedlem i YS-Stat 2012 - 2014, vara i perioden 2010-2012
 • Dommer i arbeidsretten (vara) 2013 - d.d
 • Representant i Rindal-utvalget Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren i 2010
 • Deltatt i en rekke råd og utvalg

Etter at jeg gikk av som hovedtillitsvalgt i 2014 har jeg jobbet med utvikling av det studieadministrative systemet FS (Felles  studentsystem). I CERES er jeg gruppeleder for FS-gruppa i seksjon for systemforvaltning med personalansvar for 7 medarbeidere. Jeg leder den nasjonale brukergruppen for FS og er ansvarlig for drift av FS nasjonalt.

Jeg har siden slutten av 2016 vært prosjektleder for nyskrivning av det forskningsadministrative systemet Cristin i ny design og på ny teknisk plattform.

Publisert 4. mai 2017 13:54 - Sist endret 7. feb. 2020 17:00