English version of this page

Ingrid Lossius Falkum

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Forslagsstillere

 • Jan Terje Andersen, forsker, Institutt for klinisk medisin, MED
 • Hanna Solberg Andresen, stipendiat, MultiLing, HF
 • Aled Fisher, stipendiat, Institutt for offentlig rett, JUS
 • Heidi Østbø Haugen, postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV
 • Markus Keller, universitetslektor, TF
 • Elise Kleivane, forsker, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, HF
 • Franziska Köder, postdoktor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, HF
 • Gry Oftedal, forsker, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, HF
 • Marte Rua, stipendiat, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, JUS
 • Frida Gullestad Rø, postdoktor, Psykologisk institutt, SV)
 • Katerini T. Storeng, førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø
 • Désirée Treichler, postdoktor, Institutt for geofag, MN
 • Anna Marie Winter, stipendiat, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), MN

Valgplattform

Jeg stiller til gjenvalg (uniforum.no) i universitetsstyret som representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte fordi:

 • Jeg vil fortsette å jobbe for å redusere midlertidigheten ved UiO og for å bedre rammebetingelsene for de som er midlertidig ansatte i dag.
 • Jeg vil fortsette å jobbe for å fremme likestilling, forsvare demokratiet og tilrettelegge bedre for tverrfaglig forskning ved UiO.

1. Mindre midlertidighet og bedre rammebetingelser for midlertidig vitenskapelig ansatte

Vi har for mye midlertidighet ved UiO (forskerforum.no) og karriereveiene for midlertidig vitenskapelig ansatte er for usikre og utydelige. Rammebetingelsene for de som er midlertidig vitenskapelig ansatte må bli bedre, slik at det blir lettere å kvalifisere seg til faste stillinger.

Med det nye rektoratet har reduksjon av midlertidighet blitt et prioritert område på UiO. Jeg har blitt invitert av Svein Stølen til å sitte i en partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe med å utarbeide tiltak på dette området. Hvis jeg blir gjenvalgt som styrerepresentant vil jeg fortsette å følge opp dette arbeidet i universitetsstyret og overfor rektoratet, og fokusere på følgende saker:

 • Hovedregelen ved UiO skal være fast ansettelse, også ved ekstern finansiering.
 • Alle ansatte i stipendiat, postdoktor-, og forskerstillinger som ønsker det, skal kunne undervise og veilede studenter (med formell uttelling) for å kvalifisere seg til en fast stilling.
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte skal ha samme adgang som fast vitenskapelig ansatte til karriereløpsprogram og til å søke eksterne prosjektmidler, for eksempel fra NFR og ERC, med UiO som vertsinstitusjon.
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier skal få tilbud om individuell karriereplanlegging som en del av medarbeidersamtalen.
 • Midlertidig ansatte forskere som er prosjektledere på eksternt finansierte prosjekter må sikres samme rett til prosjektforlengelse ved foreldrepermisjon som stipendiater og postdoktorer.
 • Stipendiater som har levert avhandlingen beholder sin tilknytning til UiO, samt datautstyr og tilganger, fram til disputasen, også etter at arbeidsforholdet er opphørt.
 • Den voksende gruppen internasjonale midlertidig vitenskapelig ansatte må inkluderes mer i demokratiske beslutningsprosesser ved UiO.

2. Handling for bedre likestilling

Den lave andelen kvinner i professor- og faglige lederstillinger ved UiO viser at den nylig vedtatte handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold (2018–2020) (uniforum.no) må følges opp, sak for sak, med konkrete tiltak og forbedringer, hvis den skal bli mer enn velmente intensjoner.

I inneværende periode har jeg fått gjennomslag i UiO-styret for at også kvinnelige forskere, ikke bare postdoktorer og førsteamanuenser, skal få delta i UiOs mentorprogram. Jeg har også satt på dagsordenen at UiOs personalreglement bør endres slik at vi sikrer at vitenskapelige ansatte av begge kjønn er representert i komiteer som innstiller til direktørstillinger og andre faglige lederstillinger som krever professorkompetanse. Saken skal opp i universitetsstyrets møte før sommeren. I kommende periode vil jeg fortsette med tett oppfølging, sak for sak, for å sikre at bedret likestilling ved UiO går fra plan til virkelighet.

3. Forsvar av demokratiet ved UiO

Det er avgjørende for at universitetet skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag at den faglige autonomien til fagfelleskapene vernes om og ikke overstyres utenfra, verken av politikere, byråkrater eller kommersielle interesser.

I inneværende periode var jeg med på å jobbe frem universitetsstyrevedtaket (uniforum.no) som sikret faglig autonomi og studenters og ansattes medbestemmelse i avgjørelsen om driften av studentklinikkene ved Psykologisk institutt. I saken om overgang til ansatt ledelse på Det medisinske fakultetet var jeg opptatt av at en slik endring skulle være demokratisk forankret, og støttet vedtaket om å sende saken i retur til fakultetet (uniforum.no), med beskjed om en grundigere saksbehandling.

I kommende styreperiode vil jeg jobbe for at UiO skal fortsette å høre inn under den fellesskaplige forvaltningen, og ikke omorganiseres til kunnskapsforetak (aftenposten.no) slik regjeringen vil utrede. I møtet i universitetsstyret i mai i år var vi enige om at en foretaksmodell ikke vil øke UiOs autonomi (uniforum.no). Jeg mener at å forsvare dagens organisering av UiO er viktig for å beskytte den faglige autonomien mot økt avhengighet av ekstern finansiering og verne demokratiet ved UiO mot en mer hierarkisk og toppstyrt ledelsesstruktur.

4. Satsning på tverrfaglighet

Mer tverrfaglig forskningsaktivitet er et viktig strategisk mål for UiO som jeg også er opptatt av å følge opp i min egen forskning. Sammen med kollegaer var jeg initiativtaker til den tverrfaglige satsningen Philosophy in Science som involverer et samarbeid med UiO:Livsvitenskap og nå er tildelt status som prioritert fagområde ved Det humanistiske fakultet i perioden 2019–2023.

Samtidig vet vi at tverrfaglighet kan være vanskelig å få til i praksis fordi UiOs organisasjons- og økonomimodell og administrative systemer ikke er tilpasset slik aktivitet. I tillegg utlyses det få faste stillinger innenfor tverrfaglige forskningsfelt.

I inneværende styreperiode har vi identifisert mange av utfordringene knyttet til radikal tverrfaglighet. I kommende styreperiode vil jeg være med å jobbe for at universitetsstyret vedtar og følger opp konkrete tiltak som bidrar til å bygge ned organisatoriske, administrative og økonomiske hindre for denne typen forskning. Dette blir særlig viktig i det videre arbeidet med UiO:Livsvitenskap og for samspillet med andre fagmiljøer innen matnat- og humsam-områdene.

Min bakgrunn

Jeg er lingvist og leder forskningsprosjektet Acquiring Figurative Meanings ved CSMN/IFIKK ved Det humanistiske fakultet, finansiert av Forskningsrådets program for Unge forskertalenter (2015-2020). Før dette var jeg postdoktor ved CSMN/IFIKK (2011-2015), finansiert av NFR, og tilbrakte deler av tiden som gjesteforsker ved Stanford University. Jeg avla PhD-graden i lingvistikk ved University College London i 2011. 

Som midlertidig vitenskapelig ansatt ved UiO siden 2011, og med erfaring som både stipendiat, postdoktor og nå forsker, har jeg erfaring med og blikk for flere sider ved midlertidig ansattes situasjon. Jeg satt i instituttstyret ved IFIKK som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i 2013-2017 og har representert de midlertidig vitenskapelige ansatte i universitetsstyret i inneværende periode (2017-2018). Jeg er også medlem av Akademiet for yngre forskere (akademietforyngreforskere.no) (2017-2021).

Publisert 14. mai 2018 15:35 - Sist endret 7. feb. 2020 17:13