English version of this page

Sissel Jentoft

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Forslagsstillere

 • Ole Kristian Tørresen, postdoktor, Institutt for biovitenskap, MN
 • Mark Ravinet, forsker, Institutt for biovitenskap, MN
 • Bastiaan Star, forsker, Institutt for biovitenskap, MN
 • Siv Nam Khang Hoff, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
 • Cassandra Nicole Trier, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
 • Olja Toljagic, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
 • Pernille Nilsson, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
 • Inger Maren Rivrud, postdoktor, Institutt for biovitenskap, MN

Valgplattform

Jeg stiller til valg som kandidat til universitetsstyret som representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. Siden jeg fikk PhD-grad i 2005 har jeg tilegnet meg verdifull erfaring i min karriere som midlertidig ansatt. Ikke minst har jeg fått ideer for å kunne forbedre rammene for midlertidige ansatte – en av de viktigste ressursene vi har her ved UiO – og slik fremme bedre miljø og ikke minst forsking og undervisning av ypperste klasse.

Det er en stadig debatt rundt det høye antallet midlertidige stillinger ved høyskoler og universitet i Norge – og ikke minst usikkerheten dette fører med seg – med tanke på at det er få faste stillinger som lyses ut. Det å være lønnet fra eksternt finansierte prosjekter år etter år og det å ikke ha en sikker fremtid er noe som tærer på mange. Jeg kjenner selv flere som har valgt å forlate akademia til fordel for fast jobb i det private næringsliv. Det å endre på denne usikkerheten vi midlertidige ansatte står overfor ikke er noen enkel sak. Jeg mener at med forholdsvis enkle grep kan vi forbedre rammene til de midlertidig ansatte – og forhåpentligvis øke sannsynligheten for at flere kan komme seg i fast jobb innen akademia enten her ved UiO eller andre nasjonale og internasjonale universitet og høgskoler. Det å vise til selvstendig forsking i form av tilslag på egne eksternt finansierte prosjekter, gruppelederansvar, gode nettverk med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere samt erfaring innen veiledning av studenter og undervisning vil uten tvil være fordelaktig.

Skape en felles møteplass for yngre forskere

Opp gjennom årene har jeg sett verdien av det å lære fra andre – om det måtte være kunnskap eller erfaringer generelt som midlertidig ansatt. Jeg har et ønske om å få etablert en felles møteplass for de midlertidige ansatte med et bredere fokus som også inkluderer forskere i tillegg til PhD-kandidater og postdocs ved UiO på tvers av institutter og fakultet. Det å få samlet både de yngre forskerne (PhD og post docs) og de med en lengre fartstid – hvor en kan ta opp temaer som er av interesse på tvers av faggrupperinger og fartstid som midlertidig ansatt – og ikke minst utveksle erfaringer og faglige ideer – vil kunne gi stor merverdi. Som for eksempel nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt og fakultet – og ta lærdom av ulike praksiser for ansettelser av midlertidige stillinger ved fakultetene (og instituttene). Videre vil ett slikt nettverk med mulighet for åpne diskusjoner være ett talerør inn mot universitetsstyret rundt temaer som opptar dem.

Økt veiledning, kursing og workshops for søknadsskriving og ledelse for yngre forskere

Min neste fanesak er at jeg ønsker å kunne legge til rette for flere typer workshops for midlertidige ansatte innen f.eks. veiledning innen søknadsskriving med større utstrekning enn de som allerede tilbys i dag. Det er uten tvil mange dyktige yngre forskere ved UiO – som har egne prosjektideer – og det å kunne bistå disse på en best mulig måte med tanke på rettledning/veiledning på å skrive best mulige søknader – for å optimalisere finansieringsmulighetene som også vil gagne UiO på lengre sikt. Dette gjøres allerede i en viss grad – med tanke på kursing av de som ønsker å skrive ERC starting grant og/eller consolidator grant – men burde også gjelde for de som ønsker å prøve å lære seg å skrive en prosjektsøknad for aller første gang. Hvor kan en søke? Hvilke muligheter finnes – og ikke minst hvordan vinkle søknader med henhold på spesifikke utlysninger. Her sitter det  mye kunnskap allerede ved UiO hos professorer og andre midlertidige ansatte – dette må en kunne ta større nytte av enn det som blir gjort i dag – samt få inn nye ideer og tanker fra eksperter fra andre universiteter (nasjonalt og internasjonalt).

Videre ønsker jeg også at de ulike lederkurs/workshops som allerede arrangeres i dag her ved UiO – skal kunne nå ut til flest mulig midlertidige ansatte – som ønsker å delta på disse, da dette uten tvil er viktig hvis en ønsker å forbli innen akademia og vil også være viktige for de som havner utenfor.

Opprettelse av et lokalt søknadsfond

Jeg ønsker videre å jobbe for å få opprettet et lokalt søknadsfond for de midlertidige ansatte som blant annet kan benyttes til støtte i forbindelse med søknadsskriving samt reisestipend. Hvis midlertidige ansatte ønsker å skrive prosjektsøknader kan dette fort bli en vanskelig avveining da de må bruke av sin bruke av sin tilmålte forskertid på prosjektet man er ansatt på opp mot det å sikre nye lønnsmidler via nye prosjekt. Med et lokalt fond som kan gi kortvarig tilskudd i form av lønn mens man skriver søknad, vil i så måte hjelpe på situasjonen i betydelig grad. I tillegg ser jeg for meg at samme fond også kunne gi ut reisestipend – for yngre midlertidige ansatte – for kortere eller lengre perioder. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt ser jeg på som svært viktig for yngre forskere –  og som igjen for kan gi avkasting i nye samarbeid samt nye prosjektideer som vil kunne komme UiO til gode.

Bedre undervisning: de midlertidige må få bidra mer til undervisningstilbudet

Jeg ønsker å fronte viktigheten av å benytte seg av de midlertidige ansatte innen undervisning i større grad enn det som gjøres i dag. I dag er det i all hovedsak PhD-kandidater som via ett fjerde år får muligheten til å undervise. Dette burde også tilbys post docs (som nylig foreslått av Underdalutvalget: https://www.forskerforum.no/utvalg-foreslar-firearig-postdoktor/) og ikke minst også andre midlertidige yngre forskere. Dette er slik jeg ser det en gyllen mulighet for universitetet til å benytte seg av den unike kompetansen denne gruppen ansatte besitter opp mot undervisning – som jeg tror også vil gagne studentene og kursene som sådan. Samtidig som dette da vil gi flere midlertidige ansatte muligheten til å få erfaring og kompetanse innen undervisning – som vektes høyt ved utlysninger av faste stillinger ved universitet og høgskoler. Da jeg er fullstendig klar over at det kan være problematisk for UiO å benytte seg av yngre forskere innen undervisning av fastlagte kurs, tenker jeg at det ideelle her hadde vært om denne gruppen midlertidige ansatte kunne benyttes i større grad på type workshops og kortere kurs som ikke er en del av de vanlige kursene gitt ved de ulike instituttene. For eksempel, hvis ideer til ulike type workshops/kurs kunne fått støtte via fondet nevnt overfor – ville det også vært lettere for denne gruppen ansatte og komme opp med slike initiativer – noe som jeg også mener vil kunne knytte de midlertidige tettere sammen på tvers av fagområder og stimulere til økt samarbeid.

Bakgrunn

 • 1998-2005 PhD fra NMBU innen fiskefysiologi/molekylærbiologi
 • 2006-2009 Prosjekt manager NMBU
 • 2009 - Prosjekt koordinator/forsker CEES/UiO innen marin komparativ genomikk, populasjonsgenomikk
 • 2011 - Nestleder CEES
 • 2017 - Forsker CEES innen marin komparativ genomikk, populasjonsgenomikk
Publisert 11. mai 2018 14:53 - Sist endret 7. feb. 2020 17:13