English version of this page

UiO - Personvernerklæring for søkere, studenter, tidligere studenter og ph.d.-kandidater

Informasjon om hvordan Universitetet i Oslo (UiO) håndterer personopplysningene dine når du har søkt opptak, mens du er student/ph.d.-kandidat og senere.

1. Hva er en personvernerklæring?

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan UiO håndterer personopplysningene dine dersom du er søker, student, tidligere student eller ph.d.-kandidat.

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person. Opplysninger som ikke alene kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning. Eksempler på personopplysninger om deg som blir registrert og behandlet ved UiO er navn, bilde, kontaktinformasjon, undervisnings- og eksamensmeldinger, karakterer og oppnådde grader.

3. Kort om det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS)

Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system utviklet for universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler i Norge. Systemet er også tilgjengelig for private høgskoler. Når du søker om opptak og studerer ved UiO vil personopplysningene dine bli registrert, behandlet og lagret i FS.

En rekke nettapplikasjoner som Søknadsweb, Nominasjonsweb og Studentweb er del av FS. Det betyr at data som registreres i disse applikasjonene også lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter.

4. Formålet med, samt rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i FS

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i FS er å ivareta dine rettigheter som søker, student, doktorgradskandidat eller kursdeltaker og å oppfylle UiOs oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

Det er nødvendig for UiO å behandle personopplysningene dine slik at UiO eksempelvis kan

 • behandle søknaden din om opptak til studieprogram/emner/kurs
 • utføre nødvendig administrasjon rundt studieløpet ditt og deg som student
 • dokumentere dine utdanningsresultater.

Rettslig grunnlag

Behandlingen hjemles i bestemmelser i universitets- og høyskoleloven, § 4-15 og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e og nr. 3 bokstav b. Personvernforordningen er EUs lovgivning på personvernområdet, og gjelder for hele EU/EØS fra sommeren 2018. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer.

5. Hvilke personopplysninger blir behandlet i FS?

Følgende personopplysninger kan bli behandlet i FS: Profilinformasjon slik som navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om bakgrunnen din, statsborgerskap og foto. Videre informasjon om studieløpet ditt, resultater på emner, oppnådde grader, samtykker du har gitt, registreringsopplysninger for hvert semester, fakturainformasjon, om politiattest er levert og status for oppholdstillatelse i de tilfellene dette er relevant. Dessuten ulike former for sanksjoner i forbindelse med eventuell karantene og utestenging.

Personopplysningene dine kan komme inn i FS fra:

 1. Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak
 2. Deg selv via Søknadsweb
 3. Deg selv via Studentweb
 4. Nasjonal vitnemålsdatabase
 5. Andre universiteter/høgskoler
 6. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)
 7. Andre personer som registrerer deg i Nominasjonsweb
 8. Saksbehandlere ved Universitetet i Oslo
 9. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)
 10. Lånekassen
 11. Digitale eksamenssystem
 12. Fagpersonweb
 13. Brukeradministrativt system

Frivillige registreringer

 1. Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak (SO)
 2. Deg selv via Søknadsweb
 3. Deg selv via Studentweb

Det er frivilling for deg å registrere personopplysninger i Søkerportalen til Samordna opptak, Søknadsweb og Studentweb, men uten personopplysningene dine kan det være at vi ikke får behandlet søknadene dine. I Søkerportalen til Samordna opptak og Søknadsweb kan du registrere informasjon om deg knyttet til søknader på studier og laste opp dokumenter. I Studentweb kan du blant annet registrere og se informasjon om studieløpet ditt, inkludert informasjon om plass på undervisning, eksamensmeldinger og resultater. Disse opplysningene kan være nødvendige for du skal kunne studere ved UiO og dokumentere utdanningen din i etterkant.

 1. Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvis du søker om opptak til UiO via Søknadsweb, kan UiO kan hente inn personopplysninger på deg fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Vi henter navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer), navn på skole, fag og karakterer.

 1. Andre universiteter og høgskoler
  1. Har du oppnådd resultater ved andre læresteder i Norge?
   Søker du opptak til UiO eller søker du om godkjenning til å få bruke emner fra andre læresteder i studieløpet ditt ved UiO? Da kan UiO kan hente inn resultatene dine fra andre læresteder i Norge som også bruker FS. En saksbehandler kan hente inn alle resultatene dine fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de fleste universiteter og høgskoler, bortsett fra Handelshøyskolen BI.
  2. Emrex - resultater frauniversitet/høgskole utenfor Norge
   Hvis du har oppnådd resultater ved et universitet/høgskole utenfor Norge, som deltar i EMREX-samarbeidet, kan du selv ta med deg resultatene dine tilbake til Universitetet i Oslo. Dette kan du gjøre via Søknadsweb og Studentweb.
  3. Register over utestengte studenter (RUST)
   Hvis en norsk utdanningsinstitusjon har fattet vedtak om sanksjon(er) for deg, som også gir virkning for ditt søker-/studentforhold ved andre norske utdanningsinstitusjoner (med hjemmel i universitets- og høgskolelovens §§3-7(8), 4-8(1) til (3) eller 4-10(3)), vil UiO gjennom RUST motta personopplysninger om deg. Kun utvalgte personer ved Universitetet i Oslo vil få tilgang til personopplysningene. Se også personvernerklæringen for RUST
 2. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)

FS, inklusive Søknadsweb og Studentweb, kan hente inn den private e-postadressen din og mobilnummeret ditt fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR). Hvis du ikke ønsker at Universitetet i Oslo skal kunne hente inn kontaktinformasjonen din fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du reservere deg fra dette i KORR. Du finner mer informasjon på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og ikt (difi).

Registreringer som gjøres uten ditt samtykke

 1. Andre personer som registrerer deg i Nominasjonsweb

Nominasjonsweb er en nettapplikasjon hvor institusjoner i utlandet kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder. Formålet med behandling av personopplysninger i Nominasjonweb er å kunne identifisere personen som er nominert. Hvis du har blitt nominert i Nominasjonsweb har du fått beskjed om dette på e-post. Følgende personopplysninger blir lagt inn i Nominasjonsweb for så å bli overført til FS: for- og etternavn, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato, statsborgerskap og hva du er nominert til. Den som nominerer kan også laste opp eventuelle dokumenter sammen med nominasjonen. Personer som har blitt nominert kan se sine personopplysninger og eventuelle dokumenter i Søknadsweb.

 1. Saksbehandlere ved Universitetet i Oslo

I noen tilfeller er det nødvendig at saksbehandlere ved Universitetet i Oslo registrerer opplysninger på deg tilknyttet dine studier. Eksempler på dette kan være vurderinger knyttet til søknad om opptak, begrunnelse for og klage på sensur, registreringer knyttet til fullføring av studier.

 1. Det sentrale folkeregister (Folkeregisteret)

For at navnet ditt skal være riktig registrert i FS henter vi inn navnet ditt fra Folkeregisteret med jevne mellomrom. Vi henter også inn din folkeregisterregistrerte adresse.

 1. Lånekassen

Lånekassen henter personopplysninger om deg fra FS dersom du har et kundeforhold til Lånekassen. Opplysningene Lånekassen får, er om du er student i aktuelt semester. Lånekassen får også opplysninger om eksamen er avlagt og antall studiepoeng, og godkjenningssaker.

 1. Digitale eksamenssystem

Flere og flere eksamener gjennomføres i digitale eksamenssystem. Sensur og begrunnelse for sensur, som blir registrert på deg i eksamenssystemene av faglærere og sensorer, blir sendt til FS.

 1. Fagpersonweb

På samme måte som for digitale eksamenssystem, kan også sensur og begrunnelse for sensur bli registrert på deg i Fagpersonweb. Fagpersonweb er en nettapplikasjon som benyttes av faglærere og sensorer. I tillegg til sensur og begrunnelse, kan også oppmøteregistrering på undervisning gjøres i Fagpersonweb. Personinformasjon om deg som registreres i Fagpersonweb blir sendt til FS.

 1. Brukeradministrativt system

For at du skal få en IT-konto ved Universitetet i Oslo og tilgang til våre IT-tjenester, registreres personopplysningene dine i et brukeradministrativt system, som heter Cerebrum. Vi registrerer navnet ditt og fødselsnummer (11 siffer), samt hvor du er student (fakultet/institutt).

6. I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling

Når du søker om opptak til eller er student på Universitetet i Oslo, vil en rekke prosesser i forbindelse med opptaket og studieløpet ditt utføres som delvis automatisk eller helautomatisk saksbehandling. Det gjelder:

 • vurdering av om du er kvalifisert for opptak
 • poengberegning ved opptak
 • tildeling av studieplass
 • beregning av hvem som får melde seg opp til hvilke emner via Studentweb
 • søknad om plass på undervisning og melding til eksamen
 • beregning av samlet karakter for emner med eksamensdeler
 • kontroll av utdanningsplanen
 • oppretting av fakturaer
 • søknad om utveksling
 • beregning av oppnådd grad
 • inndragning av studierett ved for lav studieprogresjon

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine knyttet til opptak og studier blir i utgangspunktet lagret og slettet i henhold til UiOs arkivbestemmelser.

Personopplysninger som lagres i FS blir i utgangspunktet bevart til evig tid. Det finnes noen unntak:

 • Dokumenter for søkere som søker gjennom Samordna opptak, og som ikke får studieplass, slettes når opptaket ferdigstilles.
 • Personopplysninger knyttet til handlinger du utfører i Studentweb, inklusive IP-adresse og eksempelvis om du melder deg til eller trekker deg fra eksamen, lagres i 365 dager før de slettes.
 • Personopplysninger knyttet til sanksjoner jf. universitets- og høgskolelovens §§3-7(8), 4-8(1) til (3) eller 4-10(3) slettes automatisk fra FS seks måneder etter at sanksjonsperioden er utløpt.
 • Hvis UiO mottar informasjon om at du er død, vil vi slette kontaktinformasjonen din. Eventuelle søknader om opptak, undervisnings- og eksamensmeldinger vil bli trukket.

8. CRIStin (Current Research information system in Norway)

CRIStin er en database for forskningsresultater og informasjon for dokumentasjon av vitenskapelig aktivitet. Dersom du studerer på doktorgradsnivå kan det bli det overført data om deg fra personalsystemet ved UiO til CRIStin:

 • Adresse
 • Navn
 • E-postadresse
 • Fødselsnummer
 • Telefonnummer

I tillegg kan du selv registrere forskningen din i CRIStin.

9. Hvem kan få utlevert personopplysninger om deg?

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. UiO kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig. Personopplysningene dine blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller til internasjonale organisasjoner.

Personopplysningene dine kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

9.1. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - leverandør og utvikler av FS

Ansatte ved Unit som har behov for det i sitt arbeid, vil ha tilgang til dine personopplysninger, for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i FS.

9.2. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Hvis du har betalt semesteravgift inneværende semester, eller fått tildelt en studierett de siste to månedene, kan SiO hente ut personopplysninger om deg fra UiO. Dette for at de skal vite at du er student og at du har rett på studentmoderasjon på studentsamskipnadenes tjenester. Studentsamskipnaden kan hente ut fødselsnummeret ditt (11 siffer), navnet ditt, når du sist betalte semesteravgift og ID-en til studentkortet ditt.

9.3. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)

Hvis du kommer til Norge for å studere, og ikke er registrert i Folkeregisteret ennå, vil UiO søke Samordna opptak om at du får et foreløpig fødselsnummer (S-nummer). Samordna opptak sjekker med Folkeregisteret at du ikke allerede finnes i Folkeregisteret, før du får et S-nummer.

9.4. Utlendingsdirektoratet (UDI)

Hvis du ikke er registrert med permanent oppholdstillatelse i Norge, utarbeider UiO en rapport om deg vedrørende studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse. Rapporten får du i papir fra UiO, og så gir du den selv til Utlendingsdirektoratet (UDI). Les mer på UDIs regelverk.

9.5. Lånekassen

For at du skal slippe å dokumentere at du er student, at du har tatt eksamen og fått resultater fra delstudier i utlandet, får Lånekassen disse personopplysninger om deg direkte fra FS ved UiO. De får også opplysninger om fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) og hvilket universitet/høgskole du er tatt opp som student ved.

9.6. Brukeradministrativt system

For at du skal få en IT-konto ved Universitetet i Oslo og tilgang til våre IT-tjenester, må personopplysningene registreres i et brukeradministrativt system, som på UiO heter Cerebrum. I den anledning sender vi personopplysninger som adresse, gruppetilhørigheter og informasjon om meldinger til undervisning og eksamen fra FS til Cerebrum.

9.7. Canvas (digitalt læringsmiljøsystem)

UiO benytter Canvas i undervisningssammenheng. Dette betyr at Instructure, som utvikler og drifter Canvas, vil ha tilgang til navnet ditt, brukernavnet ditt og UiO e-postadressen din.

Resultat av kurs/opplæring kan bli lagret i Canvas slik at det fremkommer hvorvidt du har gjennomført, bestått eller ikke bestått. Formålet med dette er å kunne dokumentere at du har gjennomført/bestått ulike aktiviteter.  Dette innebærer at resultatet på kurset/opplæringen vil knyttes til deg som person.

Det som lagres er: resultat, bestått/ikke bestått, Tidsbruk, Antall poeng og svar for hvert forsøk.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er universitets- og høyskoleloven § 1-3 jf. personvernforordningen art. 6(1)(e). Behandlingen ligger innenfor UiOs aktivitet som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Informasjonen vil bli lagret i Canvas. Resultater kan flyttes til og registreres i andre systemer ved UiO.

9.8. Inspera og andre leverandører av digitale eksamenssystemer

 • Ved UiO benytter vi det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment på en rekke eksamener. For at det skal være mulig for deg å gjennomføre digital eksamen, sender vi personopplysninger om deg til Inspera, som utvikler og drifter systemet Inspera Assessment. De vil ha tilgang til disse personopplysninger: Feide-id, kandidatnummer, andre eksamensdata fra FS, IP-adresse.
 • På profesjonsstudiet i medisin og på noen emner i klinisk ernæring ved Det medisinske fakultet brukes eksamenssystemet Questionmark Perception (QP).
 • Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet benytter på noen emner oppgaveleveringsløsningen Devilry.
 • Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet tilbyr digitale kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) i systemet eHMS. Kursene tilbys studenter på UiO som har krav om HMS-opplæring i studieløpet.

9.9. Mine studier

Ved UiO vil du som student ha en persontilpasset kalender- og beskjedløsning. Løsningen henter opplysninger om hvilke program og emner du er registrert i fra FS.

9.10. UiOs adgangskontrollsystem

Opplysninger om deg vil bli registrert i universitetets adgangskontrollsystem for at du skal få tilgang til universitetets bygg og rom under studiene dine, ved hjelp av studiekortet. Studenter som ønsker studiekort, blir fotografert på SiOs kundesenter. Bildet på aktive studiekort lagres i FS og vil være det samme bildet som overføres til mobilappen Studentbevis, for studenter som velger å ta den i bruk.

Dersom du samtykker i Studentweb (på siden Min profil), kan bildet på studiekortet også vises til lærere på oversikter over studenter på emner og studieprogram og ved kontroll av oppmøte på undervisning.

9.11. Computas (leverandør av Studentbevis-appen)

Hvis du er student på UiO, har registrert deg for semesteret og har betalt semesteravgiften, kan du laste ned appen Studentbevis. Med appen kan du dokumentere at du er student. Personopplysningene dine sendes kun til appen dersom du logger deg på i appen med ditt UiO-brukernavn og passord (Feide). Studentbevis-appen viser navnet ditt, studiested, og om du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg det inneværende semesteret. Appen viser også bilde av deg som UiO ved SiO har tatt av deg for bruk til studentkort. Det er du som selv laster ned appen og logger deg på, og du styrer selv hvem det digitale studentbeviset vises til. Det er frivillig å ta i bruk appen.

9.12. ePhorte (arkivsystem)

Dersom du har en søknads- og/eller vedtaksprosess ved UiO, vil dette være registrert i universitetets saksbehandlings- og arkivsystem som heter ePhorte.

UiO bruker robotiserte løsninger for å automatisere saksflyten ved klage på karakter og klage på formelle feil ved eksamen. 

9.13. Andre universiteter og høgskoler

 • Søknad om opptak gjennom Samordna opptak

Når du søker om opptak til UiO gjennom Samordna opptak, vil søknaden din i de fleste tilfeller bli behandlet av UiO. Hvis du har søkt om opptak til ett eller flere andre universiteter eller høgskoler, kan det være at de vil behandle søknaden din på vegne av alle universitetene/høgskolene du har søkt ved. De vil i disse tilfellene behandle og lagre personopplysninger om deg knyttet til din(e) søknad(er). Søknaden din vil i all hovedsak inneholde personopplysninger som du selv registrerer i søkerportalen til Samordna opptak.

 • Resultatutveksling

Hvis du har oppnådd resultater på emner og har oppnådd grader fra et universitet eller høgskole, og kan UiO hente inn benytte disse resultatene i forbindelse med søknad om opptak ved et annet norsk universitet/høgskole. En saksbehandler kan hente inn alle resultatene dine fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI.

 • Godkjenning av utenlandsk utdanning (GAUS)

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, blir overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. Andre universiteter og høgskoler i Norge har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS.

 • Ved vedtak om sanksjoner i forbindelse med atferd (RUST)

I tilfeller hvor det er registrert at Universitetet i Oslo har fattet vedtak om sanksjoner for deg, vil dette vedtaket i flere tilfeller bli sendt til RUST (Register for utestengte studenter). Vedtak om sanksjon knyttes til en eller flere av følgende: bruk av falskt vitnemål, forstyrrende/plagsom atferd, farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning, fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk, eller utestenging etter skikkethetsvurdering. Hvis du i sanksjonsperioden har søkt om opptak til, eller ønsker å avlegge eksamen, ved et norsk universitet eller høgskole, vil utvalgte personer ved denne institusjonen få tilgang til personopplysningene dine. I noen tilfeller gjelder dette også dersom du er meldt opp til eksamen. Se også personvernerklæring for RUST.

9.14. NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Godkjenning av utenlandske studier

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, blir overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. NOKUT har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS.

 • Studiebarometeret

Studiebarometeret gjennomføres årlig for gi informasjon til høyskoler/universiteter, studenter og andre om studentenes syn på studiekvaliteten. Resultatene gir institusjonene mulighet til å gjøre forbedringer, og de brukes også til forskning på utdanningskvalitet. Undersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

9.15. BIBSYS/leverandør av biblioteksystem

For at du skal kunne bli opprettet som lånetaker ved UiO og ta i bruk  bibliotekstjenester, sender vi personopplysninger om deg til BIBSYS. Dette skjer kun når du er registrert aktuelt semester og har betalt semesteravgiften.

9.16. Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Database for høyere utdanning (DBH)

UiO sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til NSD og DBH for forskningsformål og statistikk. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din søknad om opptak til studier
 • din registrering for aktuelt semester, betalt semesteravgift og melding(er) til emne(r)
 • dine avlagte eksamener
 • din(e) oppnådd(e) grader
 • din(e) opphold på utveksling(er)
 • om du har avlagt studiepoeng som planlagt i henhold til utdanningsplanen din
 • deg og ditt doktorgradsprogram.

9.17. Statistisk sentralbyrå (SSB)

UiO sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til SSB for statistiske formål. Forsendelsen går via DBH. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din registrering og betaling for semesteret
 • dine eksamensresultat(er)
 • dine fullførte studieprogram
 • dine oppnådde grader
 • deg og ditt opptak på et doktorgradsprogram.

9.18. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

UiO sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til NIFU for forskningsformål. Dette er personopplysninger som er relatert til din mastergrad (i noen tilfeller din bachelorgrad), og din doktorgrad. Forsendelsen går via DBH.

9.19. Helsedirektoratet

Hvis du har fullført et studium som kan gi autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, sender UiO personopplysninger om deg til Helsedirektoratet/Helsepersonellregisteret (HPR). Opplysningene inneholder navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer), opplysninger om studieprogrammet og om graden du har oppnådd. På den måten slipper du selv å søke om autorisasjon når du har fullført et slikt studium.

9.20. Forsvaret

Forsvaret ber hvert år om og får utlevert navnelister over studenter som er tatt opp på profesjonsstudier på UiO, samt navnelister over hvem UiO forventer at vil fullføre disse studiene.

9.21. UNINETT AS

Det er mulig å logge inn i Søknadsweb og Studentweb med innloggingsløsningen Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren i Norge). Feide utvikles og leveres av UNINETT AS. Ansatte ved UNINETT AS, som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til ditt FEIDE-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes personopplysningene dine hos Feide.

9.22. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Det er mulig å logge inn i Søknadsweb og Studentweb med innloggingsløsningene MinID, BankID, Buypass og Commfides via ID-porten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i ID-porten, samt opplysninger som benyttes for å administrere MinID. Hvis du logger inn med ID-porten, kan ansatte i brukerstøtte og forvaltning hos Difi ved behov se ditt fødselsnummer og kontaktinformasjon samt tidsavgrenset innloggingshistorikk. Behovet oppstår når Difi må yte hjelp til brukere eller ved feilsøking/-retting av tjenesten.

Leverandørene av de elektroniske ID-ene (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger.

9.23. Utlevering av personopplysninger etter offentleglova

I tilfeller hvor UiO mottar begjæringer om innsyn i henhold til bestemmelsene i offentleglova, vil bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ikke kunne gi begrensninger i denne innsynsretten der henvendelsen gjelder personopplysninger. Det kan derfor skje at UiO sender personopplysninger om deg til andre parter enn det som er nevnt i denne personvernerklæringen.

9.24. Studentevalueringer i kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten

UiOs studenter blir jevnlig spurt om å delta i evalueringer av studieprogram og emner som ledd i kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten. Kvalitetssystemet skal sikre jevnlige vurderinger av kvalitet og forbedringstiltak både i enkeltutdanninger og i utdannings­virksomheten som helhet.

9.25 UiOs samtalerobot (chatbot) og nettprat (live chat)

UiO tilbyr en samtalerobot som kan svare på spørsmål om enkelte temaer. En samtalerobot er et dataprogram der UiO har forhåndsdefinert svar på endel spørsmål. 

Samtaleboten vil ikke be deg om personidentifiserende spørsmål eller kreve innlogging for å svare, men IP-adressen din blir logget og chatboten bruker også også informasjonskapsler. Samtalen med innhold, dato og tidspunkt lagres hos Avo og boost.ai i 45 dager for å trene samtaleboten til å svare bedre. 

UiO tilbyr også en nettprat (live chat) hvor ansatte ved UiO kan svare på enkle spørsmål. IP-adressen din blir også her logget og løsningen bruker informasjonskapsler. Du velger selv om du oppgir personidentifiserende informasjon, og du blir ikke oppfordret til å oppgi mer informasjon enn det som er strengt nødvendig for å svare på spørsmålet. Den ansatte du chat-er med er underlagt taushetsplikt jf. Forvaltningsloven § 13. Samtalens innhold, dato og tidspunkt lagres hos Avo og boost.ai i 45 dager med mindre du velger å slette samtalen.

9.26 Strømming og undervisning ved UiO - Zoom

UiO bruker Zoom til strømming av undervisning. Det er frivillig for deg som student om du ønsker å delta med bruk av bilde og/eller lyd under strømmingen. Informasjon om personvern ved bruk av Zoom til strømming og undervisning.

10. Sikkerheten rundt personopplysningene dine

UiO gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser av datasystemene vi benytter, for å sikre personopplysningene dine. Vi har også flere sikkerhetstiltak, som for eksempel tilgangskontroller for å hindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang til personopplysningene dine. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i arbeidet.

11. Rettighetene dine

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan UiO behandler personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg ved UiO. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg kontakte oss. Det er viktig at du begrunner og eventuelt dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrensing av behandling

I enkelte tilfeller kan du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre bruk og behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har protestert mot behandlingen, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi eventuelt har rettet personopplysningene dine, eller har fått vurdert om protesten din er berettiget.

I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensing av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensing av dine personopplysninger, må vilkårene i personvernforordningen artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensing av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker å få slettet personopplysningene dine, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser om hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om de rettslige vilkårene for å kreve sletting er oppfylt. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Rett til å protestere

Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen, dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen av personopplysningene dine. Eksempler kan være dersom du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Retten til å protestere er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å protestere er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller likevel kan gjøre unntak fra sletting, for eksempel hvis vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under punkt 12.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ved behandling av personopplysninger.

12. Kontakt

Behandlingsansvarlig

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Oslo (UiO) er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Felles studentsystem (FS) og de andre systemene vi bruker i forbindelse med utdanning, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 7. Den daglige oppfølgingen av dette ansvaret er delegert til IT-direktøren ved UiO.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 11 over, kan du kontakte oss på behandlingsansvarlig@uio.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest én måned etter vi mottar anmodningen. 

Personvernombud

UiO har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved UiO. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved UiO kan nås via e-post personvernombud@uio.no.

Publisert 2. mars 2018 09:14 - Sist endret 28. aug. 2020 14:41