Stortingets kontrollvirksomhet - effekter på embetsverket

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Riksløven med stortinget bak
(Foto: Francesco Saggio, UiO)
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteens mandat og virksomhet - om spenninger og utfordringer
  • Hvilke effekter har kontrollkomiteens økende aktivitet på embetsverket? 
  • Synspunkter og erfaringer fra statsforvaltningen:
    Er det behov for endringer?

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne

Program

Video - del 1

12:00 Registrering. Enkel bevertning

12:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

12:30 Stortingets kontrollfunksjon:
          Kontroll- og konstitusjonskomiteen – 
          utvikling og utfordringer (PDF)
          Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat

12:50 Brannmur med sprekker. Storting, forvaltning og statlige selskaper (PDF)
          Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

13:10 Politikerne trenger kontrollkomiteen - det gjør offentligheten også (PDF)
          Aslak Bonde, politisk analytiker

13:30 Pause - kaffe/te og frukt

Video - del 2

 

 

13:45 Kjenner kontrollkomiteen bare statsråden?
          Noen refleksjoner om komiteens innvirkning på embetsverket (PDF)
          Eva Hildrum, tidligere departementsråd

14:05 Synspunkter og erfaringer fra statsforvaltningen - behov for endringer? (PDF)
          Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd

14:20 Paneldebatt med spørsmål fra salen
          Diskusjonsleder: Trine Eilertsen, Aftenposten


Om innleggene

Fredrik Sejersted: Kontroll med den utøvende makt har vært en kjerneoppgave for Stortinget gjennom 200 år. De siste drøyt 20 årene har hovedarenaen for dette vært Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foredraget vil se på bakgrunnen for at komiteen ble opprettet i 1992, hvilket mandat den er gitt, og hvordan den gradvis har utviklet sin kontrollvirksomhet gjennom di siste to tiårene frem til i dag – herunder hvilke spenninger og utfordringer dette har skapt.

Tom Colbjørnsen: En konstitusjonell brannmur mellom Stortinget og selskapene skal balansere folkevalgtes rett til å kontrollere hvordan statens midler disponeres, mot selskapenes behov for forutsigbar drift. Selskapene har behov for å planlegge på flere års sikt, og dette lar seg lettere forene med å forholde seg til et departement, enn til Stortingets hverdag, som preges av skiftende mediesaker og dagsaktuelle spørsmål.  Foredraget vil belyse spenningen mellom Storting, forvaltning og selskaper, mellom demokrati og effektivitet, teoretisk og empirisk.

Aslak Bonde: Kritikken mot Stortingets kontrollkomité er nå blitt så kraftig at det er viktig å minne om dens viktige funksjon. Den viktigste er at den bidrar til at det blir offentlig oppmerksomhet om granskninger og presseoppslag som ofte avdekker alvorlige systemsvikt i forvaltningen. Erfaringen viser at interne granskninger uten offentlighet ofte kommer til kort. Et godt eksempel er hvordan høringene om 22. juli-kommisjonen ga kunnskap om årelange revirkamper og ikke-samarbeid i forvaltningen. Forhold som en rekke statsråder hadde unlatt å rydde opp i. Et viktig poeng med kontrollkomitéen er at den har et eget regelverk som sikrer at et mindretall i Stortinget kan drive frem granskninger og presse frem en åpenhet i offentligheten som ellers ikke ville ha vært der.

Eva Hildrum: Lojalitet, integritet og faglig nøytralitet er kjerneverdier for embetsverket. Lojaliteten til den til en hver tid sittende statsråd er meget sterk. Hvilken effekt har kontrollkomiteens økende aktivitet på embetsverkets rolle? Innrettes kontrollvirksomheten slik at den øker kvaliteten og effektiviteten i embetsverket? Embetsmenn innkalles jevnlig til høring i kontrollkomiteen sammen med tidligere eller sittende statsråd - hvilke dilemmaer medfører dette?

Anne Kari Lande Hasle: Bør og må statsforvaltningen være tause når Riksrevisjonens kritikk kommer? Eller skal vi svare? Statsforvaltningen trenger revisjonsfaglige råd, men det er kanskje noe annet enn Riksrevisjonens råd?

 

Om bidragsyterne

Fredrik Sejersted tiltrådte i april 2015 som ny regjeringsadvokat. Han var tidligere professor i europarett og statsrett ved Universitetet i Oslo. Sejersted har vært medlem av en rekke offentlige utvalg, og har i de senere år blant annet vært aktiv i debatter om forholdet mellom politikere og embetsverk.

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Aslak Bonde har arbeidt ti år i Aftenpostens politiske avdeling og ti år i NRK Dagsnytt. Frå 2002 har han jobba som frittståande politisk analytikar og leiar av konferansar og debattar. Bonde skriv kvar veke politiske analysar i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriv han med jamne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovudfag i historie frå Universitetet i Oslo og ein Mastergrad i journalistikk frå School of Journalism ved Columbia University i New York.

Anne Kari Lande Hasle begynte i Helsedirektoratet i 1971 og har jobbet i flere departementer. Har innehatt lederstillinger siden 80-tallet,ble departementsråd første gang 1990-96 i BFD, var direktør i forskningsinstituttet NOVA 1996-99 og utnevnt påny som departementsråd i Helsedepartementet i perioden 1999 - 2013. Spesialrådgiver i HOD 2013-2016. Pensjonist fra 1.2.2016. Har vært særlig opptatt av ledelse, forvaltningspolitikk, digitalisering og omstilling.

Eva Hildrum er utdannet cand polit fra UiO. Mange års erfaring fra ledende stillinger i flere departementer. Departementsråd i Samferdselsdepartementet 2005 - 2015. Pensjonist fra 1.7.2015.

 

Trine Eilertsen er politisk redaktør i Aftenposten. Hun kom til Aftenposten fra NRK, der hun var kommentator. Hun har vært sjefredaktør og politisk redaktør i Bergens Tidende. Eilertsen er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

Om Partnerforums aktualitetssseminarer

Partnerforum arrangerer to aktualitetsseminarer i året. Her ønsker vi å bringe inn forskningsmiljøer i møte med fagområder fra forvaltningen for å kommentere dagsaktuelle begivenheter og utdype og nyansere pågående debatter i offentligheten.
Oversikt tidligere aktualitetsseminarer (link).

 

Emneord: Demokrati, Forvaltningspolitikk, Juss, Styring
Publisert 28. juni 2016 15:25 - Sist endret 19. des. 2017 16:37