Aktualitetsseminarer

Partnerforum arrangerer to aktualitetsseminarer i året. Her ønsker vi å bringe inn forskningsmiljøer ved BI og UiO eller fagområder fra forvaltningen for å kommentere dagsaktuelle begivenheter og utdype og nyansere pågående debatter i offentligheten.

Aktualitetsseminarene er kun åpne for ansatte hos partnerne.

Tidligere

Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter
Tid og sted: 13. okt. 2020 13:0015:00, Zoom

Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Tid og sted: 16. jan. 2020 16:3020:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, båt, skip, ferje.
Tid og sted: 12. aug. 2019 20:0021:20, MS Sunnhordland, Arendal havn

Valgdebatter på TV skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere inviterer til vorspiel før kveldens store TV-debatt.

Tid og sted: 27. feb. 2019 16:3019:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Tid og sted: 16. jan. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:0019:30, Sophus Lies auditorium, Blindern, Universitetet i Oslo

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Tid og sted: 15. mars 2018 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

Tid og sted: 22. mai 2017 12:0014:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 27. mars 2017 12:3015:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Stortinget med riksløven
Tid og sted: 13. okt. 2016 12:3015:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Tid og sted: 7. juni 2016 12:0015:00, Universitetet i Oslo, Blindern, MERK: Sophus Lies Auditorium

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Tid og sted: 8. sep. 2015 11:3015:30, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Om det faglige og politiske forholdet mellom departement og direktorat. Skjer det en strukturell endring av dette forholdet?

Tid og sted: 21. apr. 2015 12:2515:30, Akersgt 59 (R5), Auditoriet

Forskning i seg selv gir ikke løsninger på politiske problemer. I saker hvor det er spenninger og verdiuenighet, er det ikke nok med forskningsresultater. Bør man også legge til rette for en annen type diskusjon -- og et sett med muligheter istedenfor én vei?

I så fall: Hva slags konsekvenser gir dette forskere og politikkutformere?

Tid og sted: 16. okt. 2014 12:0015:45, Akersgate 59 (R5), Auditoriet

Hva slags tilnærming bør vi ha til sykefraværsarbeidet for å best mulig kombinere hensyn til en bærekraftig sykelønns- og velferdsordning med målene om et mer inkluderende arbeidsliv? Hvordan jobber vi best med nærværsarbeid på arbeidsplassen? Dette var temaet for aktualitetsseminaret den 16. oktober.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:0015:15, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid og sted: 27. aug. 2013 12:3015:15, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid og sted: 13. sep. 2012 12:3015:30, Akersgt. 64-68, NAV, Hovedbølet

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:4515:30, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer

Tid og sted: 30. nov. 2011 09:3012:00, Kirkegata 18, 3.etg

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Tid og sted: 26. okt. 2011 10:1515:30, hos NAV: aud. Hovedbølet

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Tid og sted: 27. apr. 2011 09:0011:30, Norad, Ruseløkkveien 26

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Tid og sted: 2. feb. 2011 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5), auditoriet

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.

Tid og sted: 2. mars 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Tid og sted: 14. des. 2009 11:0014:00, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Tid og sted: 11. juni 2009 12:0015:00, Akersgata 59 (R5) auditoriet

Seminaret tok for seg temaet ledelse i staten og utdypet erfaringer og utfordringer i forbindelse med implementeringen av lederplattformen.