Ny personvernsforordning

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Forordningen er langt på vei en videreføring og utdyping av EUs personvernsdirektiv fra 1995, men inneholder også vesentlige nye elementer. Målet er like rettsregler for personopplysningsvern i Europa. Forordningen er en meget omfattende og kompleks tekst som vil gjelde "ord for ord" i alle land, uten mulighet for tilpasninger til nasjonal lovgivningstradisjon og rettskultur.

• Hva blir de innholdsmessig viktigste endringene?
• Hva innebærer det at vi får en forordning om personvern i stedet for et direktiv?
• Hvordan forbereder norske myndigheter seg på overgangen til ny rettslig regulering av
  personvernet?
• Hvordan kan mange, vage og skjønnsmessige bestemmelser gi rettsenhet i EU/EØS

Video - del 1

 

Video - del 2

 

Program

12:00

Registrering og enkel bevertning

12:30

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

12:35

EUs forordning om personopplysningsvern - historikk, kontekst og hovedtrekk (PDF)

 

Lee Bygrave, professor Universitetet i Oslo

13:05

Departementenes arbeid med implementering av forordningen

 

Tonje Meinich, avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet

13:25

Pause

13:40

Tolkning og anvendelse  personvernforordningen mellom uavhengighet og harmonisering (PDF)

 

Dana Irina Jaedicke, seniorrådgiver, Datatilsynet

14:20

Struktur og språk i personvernforordningen (PDF)

 

Dag Wiese Schartum, professor Universitetet i Oslo

14:50

Paneldebatt med spørsmål fra salen

  Diskusjonsleder: Eirik Løkke, rådgiver Civita

Program (PDF)

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne

Seminaret er nå fylt opp, men det er mulig å sette seg på venteliste til arrangementet. Partnerforums sekretariat vil sende deg e-post hvis det blir ledig plass.

 

Om presentasjonene

Lee Bygrave: Foredraget gir et overordnet blikk på forordningens tilblivelse, begrunnelse og hovedelementer med særlig fokus på de nye krav og rettigheter forordningen nedfeller. Dessuten setter foredraget forordningen i et bredere rettslige landskap

Tonje Meinich: Innlegget vil gi en beskrivelse av prosessen, både overfor EU og internt i Norge og også litt om hovedproblemstillingene ved implementeringen.

Dana Irina Jaedicke: Foredraget vil ta for seg forordningens tiltak for å sikre en harmonisert og forutsigbar anvendelse av personvernregelverket i Europa. Ved å bruke det offentliges behandling av opplysninger som eksempel, skal hun forsøke å gi et bilde av Datatilsynets mulighetsrom til uavhengig og selvstendig tolkning av dette harmoniserte regelverket. 

Dag Wiese Schartum: Strukturen og språket i forordningen er avgjørende for hvor lett eller vanskelig den er å forstå. Med dette som utgangspunkt vil Schartum både ha kritisk blikk på forordningen og prøve å gi litt leserveiledning.


 

 

 

Om innlederene

Lee Bygrave er professor ved Institutt for privatrett, UiO og leder for Senter for rettsinformatikk samme sted. Lee er en av verdens ledende eksperter på personvernrett og forfatter bl.a. av boken "Data Privacy Law: An International Perspective" (Oxford University Press, 2014) som er et internasjonalt standardverk på feltet 
  Tonje Meinich  har jobbet i Justisdepartementets lovavdeling fra 1991 til 2003. Medlem i utvalget som utredet ny personopplysningslov, NOU 1997:19 Et bedre personvern. Justisråd ved den norske EU-deleagasjonen fra 2003 til 2006. Leder av Justisdepartementets internasjonale sekretariat 2007-2016. Spesialråd ved den norske ambassaden i Kiev i 2016, med spesialoppdrag å sette opp et norsk/ukrainsk bistandsprosjekt om rettsstatsutvikling. Fra februar 2017 er hun tilbake i Lovavdelingen og jobber med implementeringen av personvernforordningen.
Dana Irina Jaedicke har over ti års erfaring med personvernrelaterte spørsmål, og er nå seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun er prosjektleder for den juridiske implementeringen av den nye forordningen om personvern i Datatilsynet. Hun har fulgt prosessen med utarbeidelse og vedtakelse av forordningen tett og deltar på vegne av Datatilsynet i det europeiske samarbeidet mellom datatilsynsmyndigheter.
Dag Wiese Schartum er professor dr. juris ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med elektronisk forvaltning og personvern i mer enn 30 år og har utgitt flere bøker innen disse emnene.
Eirik Løkke er utdannet historiker fra UiB og er rådgiver i tankesmien Civita. Han har tidligere jobbet som kampanjerådgiver for Høyre og digital rådgiver for UNICEF. Løkke er forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn»

 

 

 

 

Emneord: Juss, Internasjonalt, Forvaltningspolitikk, Ytringsfrihet, Etikk, IKT og innovasjon, Sikkerhet
Publisert 15. feb. 2017 15:29 - Sist endret 5. juli 2018 11:53