Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Johan Christensen presenterte en sammenliknende studie av økonomers rolle i embetsverk og utformingen av reformer i fire land. Hvilken virkning har økonomenes inntog i departementene hatt på forholdet mellom embetsverk og politikere, og på politikkens innhold?

  • Hvorfor har økonomene fått så stor innflytelse?
  • Er dette et særnorsk fenomen?
     
Video fra seminarinnleggene. Diskusjonen er ikke filmet.

Program

11:30 Registrering og  enkel servering
12:00 Velkommen ved Cathrine Holst, ARENA og Partnerforums sekretariat
12:10 Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming (PDF)
Johan Christensen, Universitetet i Leiden
12:40 Kort kommentar ved Einar Lie, Universitetet i Oslo
12:50 Kort kommentar ved Ådne Cappelen, SSB
13:00 Diskusjon inkludert spørsmål fra salen, ordstyrer Cathrine Holst
14:00 slutt

Program PDF

 

Om innlederne   

Johan Christensen er assistant professor i offentlig administrasjon ved Universitetet i Leiden i Nederland. Han arbeider med eksperters rolle i utformingen av offentlig politikk. Christensen leder sammen med Cathrine Holst prosjektet EUREX: Ekspertifisering av offentlige utredninger ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hans nye bok “The Power of Economists within the State” presenteres på seminaret.

 

 

 

 

Einar Lie er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Lie er en ledende forsker innen nyere norsk økonomisk historie. Han har skrevet og bidratt i en rekke verk om sentrale institusjoner i norsk samfunnsliv. Han deltar aktivt i den offentlig debatt omkring bedriftshistorie, økonomisk historie og økonomisk politikk.

 

 

 

 

 Ådne Cappelen er forsker ved Statistisk sentralbyrås (SSB) gruppe for makroøkonomi, en gruppe han har ledet i en årrekke. Fra 1999 til 2009 var han SSBs forskningsdirektør. Cappelen har innehatt flere styreverv, og har vært medlem av en rekke offentlige utvalg. Han ledet Fordelingsutvalget som analyserte tiltak om inntektsfordeling, og han er siden 2010 leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

 

 

 

 

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Holst leder for tiden prosjektene EPISTO: Why not epistocracy? Political legitimacy and the fact of expertise (2012-2017), og EUREX: Ekspertifisering av offentlige utredninger.

 

 

 

 

Om arrangørene

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, er et forskningssenter med fokus på de politiske integrasjonsprosessene i Europa. Senterets forskningstema inkluderer EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og Norges rolle i det nye Europa.

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 21 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 102 innledere for 3000 deltakere på våre arrangementer.

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Styring, FoU, Økonomi
Publisert 27. mars 2017 10:21 - Sist endret 23. mai 2017 10:26