Framtidens offentlige sektor og forskningens rolle i forvaltningspolitikken

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Offentlig sektor står foran mange komplekse utfordringer, og reformer i forvaltningen står på politisk dagsorden nærmest hele tiden.

I Norge er bruk av eksperter et viktig element i politikkutformingen, og dette gjelder også utforming av reformer i offentlig sektor. Vi spør:

  • Hva er det beslutningstakere forventer fra eksperter på offentlig forvaltning?
  • Hva er sentrale utviklingstrender i forskning på offentlig forvaltning?  

Seminaret holdes delvis på engelsk.
 

Video fram til pausen

 

Video etter pausen (Killengreen og Hagens foredrag, ikke diskusjonen):

 

Program

16:30

Registrering og enkel bevertning

17:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 

Innledning (PDF) ved Tobias Bach, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Future trends of Public Administration - European perspectives (PDF)
Geert Bouckaert, professor i offentlig administrasjon, Leuven, Belgia

 

Forskning for politikkutforming - muligheter og utfordringer (PDF)
Anne Lise Fimreite, professor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

 

Fag og politikk i reformarbeid i offentlig sektor (PDF)
Ingelin Killengreen, tidligere departementsråd og direktør

  Hvordan bidrar forskning til politikkutforming? (PDF)
Terje P. Hagen, professor, Institutt for helse og samfunn, UiO
 

Paneldebatt med spørsmål fra seminardeltakerne. Diskusjonen foregår på engelsk.
Diskusjonleder: Tobias Bach, UiO

Slutt 19.30.  Program (PDF)

 

Med forbehold om endringer. 

Påmelding

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne

Påmelding

Om seminaret, innlederne og deres foredrag

Om bakgrunnen for seminaret 

Er forventningene realistiske i forhold til hva eksperter kan levere? Reformer blir gjerne igangsatt under stort tidspress og med fokus på etablerte løsninger, uten en grundig diskusjon av målsetningene. Hvordan kan eksperter, særlig forskere, i en slik kontekst bidra til en faglig forsvarlig politikkutforming? Hva er utfordringene ved bruk av eksperter i reformprosesser, og hvordan kan ekspertisen deres brukes på en bedre måte? Denne diskusjonen må også sees i en større kontekst, nemlig fagets dynamikk. 

Seminaret vil gi et innblikk i sentrale utviklingstrender i forsking på offentlig forvaltning i Europa. Forvaltningsforskning («Public Administration») har blitt et anerkjent fag med internasjonale tidsskrifter, konferanser, og forskingsprosjekter. Samtidig karakteriseres faget gjerne ved et varig spenningsforhold mellom faglig interessante problemstillinger og forskningens praktiske relevans. Er det en målkonflikt mellom et voksende fokus på internasjonal publisering og grunnforskning på den ene siden, og forskning som bidrar til politikkutforming på den andre siden? Har vi forskingen som er nødvendig for å kunne bidra til politikkutforming? Seminaret vil belyse disse spørsmålene fra ulike perspektiver, både nasjonalt og internasjonalt, og både fra forvaltingens og forskernes side.
 

Tobias Bach  er professor ved Institutt for statsvitenskap, forsker ved ARENA Senter for Europastudier, begge Universitetet i Oslo, og fellow ved Hertie School of Governance (Berlin). Han forsker på reformer i offentlig sektor og forholdet mellom politikk og forvaltning.

 

 

Geert Bouckaert er er professor ved Public Governance Institute (KU Leuven, Belgia) og president av International Institute of Administrative Sciences (IIAS) (https://www.iias-iisa.org/). Han forsker på styring og reformer i offentlig sektor og medforfatter av en av de mest kjente komparative analyser av reformer i offentlig sektor (Public Management Reform, Oxford University Press, 4. opplag, 2017). 
Bouckaert vil snakke om sentrale trender i offentlig forvaltning, og hva disse betyr for offentlig styring, både for forskning og praksis


Anne Lise Fimreite er professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen og var UiB sin valgte prorektor fra 2013 til 2017. Hun forsker på offentlig forvaltning og offentlig politikk, i særdeleshet forholdet mellom forvaltningsnivåene. Hun ledet evalueringen av NAV-reformen og deltok i flere offentlige utvalg og ekspertkommisjoner, bl.a. Politianalyseutvalget og ekspertutvalget om regionreformen. Fimreite sitter i dag det regjeringsoppnevnte utvalget som skal revidere Forvaltningsloven. 
Fimreite vil se nærmere på det å bruke forskning når politikk skal utformes; hvilke muligheter men også fallgruver som ligger her. Problemstillingen vil bli belyst utfra tre innfallsvinkler, universitetsledelsens, finansiørens og (enkelt-)forskerens. Opererer disse på ulike arenaer – eller spiller de på lag?

 

Ingelin Killengreen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har mange års erfaring i ledelsesstillinger i statsforvaltningen. Hun har vært departementsråd i Justisdepartementet og i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hun har også vært politimester i Oslo, Politidirektør og direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT.
Killengreen vil belyse den politiske logikken bak reformprosesser, blant annet hvordan reformer gjerne blir satt i gang ut i fra diffuse politiske ønsker som ikke samsvarer med faglige vurderinger. Reformprosesser fokuserer ofte på løsninger, men mangler en grundig diskusjon av målene som skal oppnås. Et stort tidspress i reformarbeidet fører til utstrakt bruk av konsulentselskaper, noe som går på bekostning av kvalitet på analysene. Ledere og fagpersoner bør vise større forståelse for forskingens betydning og være villige til å engasjere forskere aktivt i sitt utviklingsarbeid for å skape et bedre faglig grunnlag for forvaltningspolitikken.
 

Terje P. Hagen er professor i statsvitenskap ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi og for tiden instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har bidratt med utredninger og forskningsbaserte analyser for sentralforvaltningen i 30 år, særlig for Kommunaldepartementet, Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Han har deltatt i eller ledet 7-8 ekspertgrupper eller offentlige utredningsutvalg, bl.a. ekspertutvalget om regionreformen og regjeringens ekspertgruppe som vurderte arbeids- og oppgavedelingen i NAV. 
Hagen vil diskutere hvilke utfordringer departementene står overfor ved bruk av forskning i en periode der både datagrunnlag og metoder har utviklet seg voldsomt. Kanskje kommer han også innpå hvordan utredningsutvalg og ekspertgrupper har fungert og bør brukes.

 

Partnerforum avholder seks ulike typer arrangementer. Les mer om våre aktualitetsseminarer her.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 21 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro over 100 innledere for 2300 deltakere på våre arrangementer.

 

English: 

ABOUT PARTNERFORUM - 2019

Partnerforum (PF) is a collaboration between University of Oslo (UiO), the Norwegian School of Management (BI) and the central Norwegian state administrations. Today, we are 21 partners, including nine Norwegian ministries.

PF creates a meeting place for knowledge development, sharing experiences and a network for partners. We generate arenas for introducing, distributing and exchanging new research and work experiences between sectors that are relevant for government officials. We endeavor  to stimulate  new research that can involve  the challenges of different government areas, and to create collaborations between university scholars and partners. We also want to be part of further progress of government sectors for all our partners.  

Our annual fee is 119.000 NOK, which gives free admission to all arrangements. PF manages seminars of current interest, seminars for top leaders, breakfast meetings and conferences. We have also different types of networks that have become very popular among our partners.  The partners also participate in a special seminar prepared specifically  for  them, where they decide, with the help of PFs secretary, the theme, speakers, and target group in the organisation. 

PF has a vision of expanding with further partners, and would like more members from the Norwegian state administration. Our activities and arrangements are mostly in Norwegian.     

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Internasjonalt, FoU, Styring
Publisert 20. des. 2018 14:08 - Sist endret 1. mars 2019 08:38