Europas rolle i verden - hva skjer?

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
  • Det geopolitiske bildet endres og nye aktører vokser frem.
  • Hvordan påvirker dette den liberale verdensorden?
  • Hvilke strategiske overveielser står de europeiske landene og EU overfor?

Video av foredragene

 
 
Program

16:30

Registrering og enkel bevertning

17:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 

Verden og Europa i endring
Jan Erik Grindheim, Universitetet i Sørøst-Norge/Civita

Krise for en liberal verdensorden? (PDF)
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO

 

Den økonomiske rådløsheten øker. Kampen mellom USA og Kina om plassen øverst på pallen skader verdensøkonomien og øker klimagassutslippene (PDF)
Ola Storeng, økonomiredaktør, Aftenposten

18:30

Pause

18:45

Avmaktens Europa? (PDF)
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, UiO

  Væpnede konflikter i endring – Europa mellom strategi, økonomi og teknologi (PDF)
Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef
19:45

Diskusjon med innspill fra salen, ledet av Jan Erik Grindheim, Civita og Universitetet i Sørøst-Norge

Slutt 20:30

Med forbehold om endringer. Program (PDF)

Påmelding

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne

Påmelding

Om foredragsholderne og deres innledninger

 

Øyvind Østerud Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og var preses i Norske Videnskaps-Akademi i 2009-2011. Han ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 og har hatt bistillinger ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Stabsskole. Østerud er ekspert på geopolitikk og vilkår for regional og statlig stabilitet.
I foredraget «Krise for en liberal verdensorden?» utdyper Østerud om hhv det mer spente forholdet mellom stormaktene, og om protestbevegelser mot globalisering og avmakt...

 

Ola StorengOla Storeng er samfunnsøkonom og har de siste 15 år vært økonomiredaktør i Aftenposten, og utvist  særlig interesse for internasjonale spørsmål. Storeng har vært ansatt i Olje- og Energidepartmentet, avdelingsdirektør i Finansdepartemenet, ambassaderåd ved Norges delegasjon til OECD i Paris og «project officer» i Verdensbanken i Washington. Storeng dekker verdensøkonomien.
Om foredraget: Vi står overfor epokegjørende endringer i verdensøkonomien.  Amerika økonomiske glansperiode er på vei mot slutten.. Kina vil antagelig få en like stor økonomi i løpet av et par tiår. Konsekvensene kan avhenge om de to stormaktene greier å samarbeide – eller om nasjonalistiske strømninger blir stadig sterkere.  Donald Trump kjører en konfrontasjonslinje som undergraver internasjonalt samarbeid om (bl.a.) klimapolitikk og handel. Begge deler WTO fører til usikkerhet og lavere vekst, også i USA. Men det Trump gir politisk gevinst og bedrer hans sjanse til å vinne presidentvalget i 2020. Derfor bør vi vente mer støy. Samtidig ser det ut til at landene i vår del av verden ikke finner frem til virkemidler for å holde veksten i økonomien oppe. Renter nær null er ikke nok til å få fart på økonomien, og øker dessuten faren for en ny finanskrise. På lengre sikt svekkes statenes muligheter for å finansiere velferdsstaten.

 

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary er professor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og prof II ved Forsvarets Stabsskole. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet 1997-2000 og har sittet i en rekke nasjonale og internasjonale råd og utvalg. Hun er ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO.

Om foredraget: USAs utenrikspolitikk er mildest talt turbulent under Trump, og det er en fare for isolasjonisme. Europa må utvikle sin egen evne til å agere strategisk i verden og det krever klare politiske interesser og militær evne der det er påkrevd, noe utspillet til president Macron  understrekte. JHM vil analysere Europas evne til å 'rise to the occasion' i dette nye bildet, med vekt på konfliktene som utspiller i europeisk politikk. Hennes bok om dette Avmaktens Europa: Polarisering og moralisering i realpolitikkens tid, utkommer på Dreyer forlag våren 2020. 

Sverre DiesenSverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef (2005-2009) og utdannet sivilingeniør fra NTNU.  Han er nå forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt der han arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser.
Om foredraget: Han dekker hvilken rolle militære maktmidler spiller i Europeisk og internasjonal politikk i dag, herunder såvel avskrekking av konflikt som hva slags væpnede konflikter som dominerer bildet der militærmakt tas i bruk.  Diesen belyser hvilke utfordringer endringene i det moderne konfliktbildet stiller Europa overfor. 

 

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, og statsviter i tankesmien Civita, hvor han primært arbeider med internasjonalt samarbeid, EU og EØS-avtalen. Jan Erik har skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker om norsk politikk og offentlig forvaltning, internasjonalt samarbeid og spesielt EU, han har vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og vært faglig ansvarlig for Universitetet i Oslos engasjement i Partnerforum.
Om foredraget: Den liberale verdensorden, med sine multilaterale avtaler og organisasjoner, er under økende press fra statsledere, politiske partier og velgergrupper som setter egeninteressen til nasjonalstaten foran fellesinteressene i det internasjonale samfunnet. Må verden forstås analytisk ut fra nasjonalstatlige interesser, eller finnes det noen universelle verdier og normer som bryter med dette og som kan få oss til å tenke annerledes om internasjonalt samarbeid og politikk enn det vi ser i dag i slagord som «America First» og «I want my country back»?

Partnerforum avholder seks ulike typer arrangementer. Les mer om våre aktualitetsseminarer her.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 23 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro nær 100 innledere for over 2000 deltakere på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Økonomi, Etikk, Internasjonalt, Ledelse, Kommunikasjon, Sikkerhet, Ytringsfrihet, Klima og miljø
Publisert 3. des. 2019 10:45 - Sist endret 4. feb. 2020 13:18