Demokrati og ekspertise: Hvordan holde ekspertene ansvarlige?

Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.

Bildet kan inneholde: organisme, gest, plakat, finger, terrestrisk plante.

Uavhengige ekspertorgan spiller en avgjørende rolle i utøvelsen av offentlig myndighet, det være seg byråer, uavhengige sentralbanker, direktorater eller tilsyn. Disse skal opptre profesjonelt og nøytralt på armlengdes avstand fra regjering og parlament. De har autonomi, bruker skjønn og har makt, men er vanskelig å holde ansvarlig.

Målgruppe

Arrangementet er laget for ansatte i Partnerforums virksomheter, og er i tillegg åpent for andre interesserte. Seminaret er åpent for fysisk deltakelse, og vi tilrettelegger for godt smittevern. Det kan også følges digitalt via stream. Påmelding kreves i begge tilfeller.
 

Program:


13:00 Registrering og enkel servering

13:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 • Hvorfor er det vanskelig å holde ekspertene ansvarlige?
  Uavhengige ekspertorgan spiller en avgjørende rolle i utøvelsen av offentlig myndighet, men er vanskelig å holde ansvarlig.Verken ideen om evidensbasert ansvarlighet eller den basert på kollektiv auto-paternalisme holder. For å kunne gi gode råd må ekspertene forholde seg til verdier, ikke bare fakta. Det faktum at ekspertorganer blir avkrevd begrunnelser, at de må rettferdiggjøre sine råd offentlig, gir et annet perspektiv på spørsmålet om ansvarlighet og legitimitet.
  Erik O. Eriksen, professor ved ARENA, UiO
 • Den europeiske sentralbanken i skvis mellom kunnskap og makt
  Den europeiske sentralbanken er av særskilt interesse når det gjelder forholdet mellom kunnskap og demokrati. Hvordan kan et uavhengig sentralbanksystem bli innlemmet i EUs flernivås’ politiske orden på måter som gjør det ‘safe for democracy’?
  Christopher Lord, professor ved ARENA, UiO
 • Hvordan reagerer uavhengige tilsyn på offentlig kritikk?
  Innlegget er basert på en omfattende analyse av hvordan tilsynsorganer reagerer på offentlig kritikk gjennom kommunikasjon. Den viser at tilsynsorganer reagerer ulikt avhengig av hvilke aspekter ved sin virksomhet som blir kritisert, mens de viser ingen større tilbøyelighet for å svare på kritikk fra politikere sammenlignet med andre aktører.
  Tobias Bach, professor i statsvitenskap og seniorforsker ved ARENA, UiO
 • Hvordan skaper ansvarliggjøring legitimitet?
  En lovende strategi er å undersøke betingelser for ansvarliggjøring uten antagonisme. Hvordan kan respekt mellom institusjoner sikre legitimitet?
  Andreas Eriksen, postdoktor ved OsloMet og forsker ved ARENA, UiO
 • Kommentar fra Åse Gornitzka
  Prorektor ved UiO
 • Kommentar fra Maria Berg Reinertsen  Utgår pga sykdom
  journalist Morgenbladet
 • Diskusjon og spørsmål med salen ledet av Arild Aspøy, redaktør i tidsskriftet Stat og styring. Publikum kan delta med spørsmål og kommentarer via SLIDO og koden #PF-seminar.

15:30 Slutt
 

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

 

Om innlederne

Erik O. EriksenErik O. Eriksen er professor ved ARENA senter for Europaforskning, UiO. Hans forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk og europeisk integrasjon. Om innlegget: Uavhengige ekspertorgan spiller en avgjørende rolle i utøvelsen av offentlig myndighet. De har autonomi, bruker skjønn og har makt, men er vanskelig å holde ansvarlig. Verken ideen om evidensbasert ansvarlighet eller den basert på kollektiv auto-paternalisme holder. For å kunne gi gode råd må ekspertene forholde seg til verdier, ikke bare fakta. Forhåndsoppstilte kriterier duger ikke når regler må fravikes for å få til fornuftige løsninger. Hva mer er, økt legfolks deltagelse kan føre til rasjonalitetstap. Hva da med den offentlige bruken av fornuft? Det faktum at ekspertorganer blir avkrevd begrunnelser, at de må rettferdiggjøre sine råd offentlig, gir et annet perspektiv på spørsmålet om ansvarlighet og legitimitet. Se også artikkelen Demokratiet sin valuta er ikkje stemmer eller fleirtalsmakt, men argument - Uniforum (uio.no)

Christopher Lord Christopher Lord er professor ved ARENA senter for Europaforskning, UiO. Hans  faglige interesseområder er i hovedsak demokrati, legitimitet og EU. Lord har også jobbet med temaer som EUs utenrikspolitikk, den monetære unions politiske økonomi, politiske partier i EU og britiske relasjoner til det europeiske fellesskap i et historisk perspektiv. Om innlegget: Den europeiske sentralbanken er av særskilt interesse når det gjelder forholdet mellom kunnskap og demokrati. Etableringen av banken hvilte på sterke antakelser om uavhengig bruk av kunnskap. Dog var antakelsene ikke uten demokratisk kobling. De involverte oppfatninger om hvilke valg demokratier ikke kunne gjøre uten delegasjon til organ som kan bruke spesialisert kunnskap (uten politisk innblanding). Det var også antatt at en Europeisk bank kunne gå lengre i å maksimere kunnskapens rolle og minimere den politiske makts rolle i pengepolitiske spørsmål, enn det som kunne gjøres på nasjonalt plan. Finanskrisen knuste imidlertid ‘drømmen’ om kun kunnskapsbaserte beslutninger. Maktmotiver spilte fort inn. Uansett er det viktig å se at bruken av spesialisert kunnskap i seg selv ikke er nøytral, men krever demokratisk rettferdiggjøring. Så da blir spørsmålet hvordan et uavhengig sentral banksystem kan bli innlemmet i EUs flernivås’ politiske orden på måter som gjør det ‘safe for democracy’. 

Tobias BachTobias Bach er seniorforsker ved ARENA Senter for Europastudier og professor ved Institutt for statsvitenskap, begge ved UiO. Han forsker på reformer i offentlig sektor og forholdet mellom politikk og forvaltning. Om innlegget: Forvaltningsorganer er normalt underlagt hierarkisk instruksjonsmyndighet fra overordnete organ. Derimot kjennetegnes tilsynsmyndigheter av en større grad av rettslig eller faktisk uavhengighet. Dermed kan det stilles spørsmål ved hvordan tilsynsorganer kan holdes ansvarlige av demokratiske aktører. Teorien om «byråkratisk omdømme» setter søkelyset på hvordan tilsynsorganer reagerer på offentlig kritikk og kan bidra til å kartlegge demokratisk ansvarliggjøring i praksis. Innlegget er basert på en omfattende analyse av hvordan tilsynsorganer reagerer på offentlig kritikk gjennom kommunikasjon. Den viser at tilsynsorganer reagerer ulikt avhengig av hvilke aspekter ved sin virksomhet som blir kritisert, mens de viser ingen større tilbøyelighet for å svare på kritikk fra politikere sammenlignet med andre aktører. En mulig tolkning er et demokratisk underskudd av tilsynsorganer, mens en annen er at politiske aktører har andre mekanismer til rådighet for å holde dem ansvarlige. Innlegget vil drøfte mulige konsekvenser for demokratisk ansvarliggjøring av tilsynsorganer.

Andreas EriksenyAndreas Eriksen er postdoktor ved OsloMet og forsker ved ARENA, UiO. Om innlegget: Mange er kritiske til påstanden om at ansvarliggjøring er nødvendig for å sikre uavhengige ekspertorganers legitimitet. Målforskyvning og meningsløs ritualisering er vanlige innsigelser. Men vage alternativ som “profesjonelt etos” kan ikke erstatte behovet for rapportering og tilsyn. En mer lovende strategi er å undersøke betingelser for ansvarliggjøring uten antagonisme. Hvordan kan respekt mellom institusjoner sikre legitimitet? En studie av interaksjonen mellom det europeiske finansbyrået (ESMA) og Europaparlamentets finanskomité (ECON) illustrerer hvordan ansvarliggjøring kan være en ressurs for begge parter og skape felles eierskap til ekspertorganets mandat.

Åse GornitzkaÅse Gornitzka er prorektor ved UiO og sitter også i Partnerforums styringsgruppe. Hun har bakgrunn som professor ved institutt for statsvitenskap, UiO og ved Arena Senter for Europaforskning UiO. Gornitzka vil holde en kommentar.

 

 

Maria Reinertsen

Maria Berg Reinertsen er journalist i Morgenbladet. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og er prisbelønnet forfatter. Reinertsen vil holde en kommentar.

 

 

Arild AspøyArild Aspøy er er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring, og tidligere NRK- journalist. Han har Master i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Aspøy vil lede panelsamtalen på seminaret.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Kunnskapssamfunnet, Tilsyn, Forvaltningspolitikk
Publisert 6. des. 2021 12:54 - Sist endret 18. jan. 2022 13:23