Nettverk for etikk i forvaltningen

Etikknettverket er nå lagt ned etter ni møter i perioden 2006-2010.

Det er en forutsetning for tillit til staten at tjenesteyting og myndighetsutøvelse holder høy etisk kvalitet. Nettverket har fokusert på etiske utfordringer for ansatte i statsforvaltningen.

Bakgrunn for nettverket

Nettverket startet opp etter aktualitetsseminaret om etikk i forvaltningen våren 2006. Her presenterte Fornyings- og administrasjonsdepartementet de nye retningslinjene for etikk i forvaltningen og vi fikk et foredrag fra Universitetet i Oslo om etikk og dømmekraft for forvaltningsansatte.

Nettverket var for ansatte i Partnerforum som gjennom dialog ønsket å styrke sin "etikkompetanse". Aktuell forskning og erfaringer fra forvaltningens egen praksis har stått sentralt. På møtene ble aktuelle etiske temaer belyst fra flere vinkler - via de store overordnede etiske spørsmålene og "ned til mindre" etiske problemstillinger relatert til saksbehandlerhverdagens utfordringer.

Partnere med relevante ressurser (for eksempel cases) ble invitert spesielt til å bidra i nettverket. Deltakerne bestemte selv hvilke temaer som skulle tas opp og hvilke innledere som skulle inviteres.

Møteoversikt

En arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra partnerne fremmet og vurderte temaforslag til nettverksmøtene.

 

Ansvarlig for Partnerforums nettverk: Partnerforums sekretariat.
Tlf. 22 85 44 68 / 97 56 37 20 
E-post-adresse: Partnerforum@uio.no

 

Emneord: Etikk
Publisert 29. juni 2011 11:14 - Sist endret 11. apr. 2014 11:19