Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Idehistorie (80IDEHIST)

Om emnegruppen

Idéhistorie tar for seg menneskets tenkning. Du studerer ideer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for forskjellige epoker, samfunn og kulturkretser i fortiden. Du får belyst tenkningens rolle i den historiske forandringsprosessen, og avklart de idémessige forutsetningene for vår egen tids kultur og måte å leve på.

Idéhistorie omfatter viktige verker innenfor religion, filosofi og vitenskap som har formet vår kultur og våre oppfatninger om oss selv. I tillegg dreier idéhistorie seg om verdisystemene og virkelighetsbildene som til forskjellige tider har gjort seg gjeldende.

Læringsutbytte
Når emnegruppa er fullført, vil du
• forstå forskjellen mellom før-moderne og moderne måter å tenke på
• kunne knytte ideene/forestillingene (om Gud, menneske, natur, samfunn og historie) og endringene i dem til de enkelte epokers tenkesett
• kunne redegjøre for og diskutere hvordan ideene/forestillingene påvirkes, endres og artikuleres i møtet med bestemte nasjonale tradisjoner, spesifikke temaer eller sjangere
• ha særlig kjennskap til enkelte epoker eller emneområder


Oppbygning og gjennomføring

Alle de obligatoriske emnene, samt exphil og exfac, bør være avlagt før man begynner på studiet av de valgfrie fordypningsemnene.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i idehistorie.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40 studiepoeng):

Velg minst 30 studiepoeng blant:

og eventuelt

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Overgangsordninger

  • Emnegruppen gjelder studenter tatt opp på studieprogrammet i tidsrommet 2003-2012, studenter tatt opp fra og med høsten 2013 må ta emnegruppen 80IDEHIST2
  • idéhistorieemner på 2000-nivå som er nedlagt vil generelt kunne inngå blant de valgfrie emnene i fordypningsgruppen
  • studenter med opptak fra høsten 2008 eller tidligere vil de obligatoriske studiepoengene på 1000-nivå kunne dekkes slik det er beskrevet på instituttets side for overgangsordninger.