Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet tilbyr et samlet studium av kultur, politikk, religion og litteratur, men vel så viktig, arkitektur og kunst. Slik vil du opparbeide deg en dypere forståelse for Romas utvikling, som sted og symbol, i et helhetlig perspektiv. Selve studiet vil særlig vektlegge parallelle kronologiske og kontekstuelle studier av overgangsperioder og brytningstider i Romas kulturhistorie, særlig i den førmoderne perioden. Emnet vil også legge stor vekt på resepsjonsforståelse og resepsjonen av Roma helt frem til vår tid, samt Roma som kulturarv.

For å gjennomføre emnet må du delta på alle ekskursjoner, all monumentbasert undervisning og alle studentaktiviteter. Du må regne med lange dager til fots, til tider i ulendt terreng.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, kan du:

 • gjøre rede for Romas svært viktige symbolske funksjon i vestens kulturliv fra antikken til vår tid.
 • forstå Romas utvikling som sted og symbol, slik den kommer til uttrykk gjennom tekster, kunst og arkitektur.
 • forholde deg analytisk til denne utviklingen av Roma som sted, symbol og kulturarv.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til emnet via søknadsweb i perioden 1. mai - 11. juni. I tillegg må du laste opp følgende dokumentasjon, innen 1. juni:

 • karakterutskrift for emner tatt utenfor UiO
 • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket (bekreftelse på eksamensmeldinger)

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på eksamener fra UiO som skal inngå i opptaksgrunnlaget.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Krav til GSK

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 18. juni, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Rangering av søkere

Dersom vi får flere søkere enn vi har plasser til, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

1) bachelorstudenter i humanistiske studier ved norske universiteter [søkerne må oppgi hvilket program de går på]

2) studenter på andre programmer (profesjon, master, årsenhet eller lignende) [søkerne må oppgi hvilket program de går på]

3) enkeltemnestudenter uten særlig programtilknytning

Dersom du får tilbud om plass på emnet, må du gjøre følgende:

 • Takke ja i Søknadsweb innen 25. juni.
 • Semesterregistrere deg og betale semesteravgift innen 1. september.
 • Er du ikke UiO-student, semesterregistrerer du deg og betaler semesteravgift til ditt hjemuniversitet. Du må registrere at du har betalt semesteravgift til et annet universitet / annen studentsamskipnad via denne lenken senest 1. september. Merk at du i tillegg må semesterregistrere deg ved UiO senest 1. september (gjøres i Studentweb).
 • Hvis du ikke er UiO-student, må du dessuten gi beskjed til hjemuniversitetet ditt om at du har fått opptak til emnet.
 • Lese nettsiden Trygg i Utlandet og fylle ut nettskjema for studieopphold i utlandet.

Vil du avlegge 30 studiepoeng i Roma?

Med opptak til ROMA2020 vil du få anledning til å avlegge eksamen i påbygningsemnet ROMA2021 - Romas idéhistorie slik at du kan oppnå full studieprogresjon mens du er i Roma. Tilbud om registrering til påbygningsemnet sendes ut til alle som får opptak til ROMA2020.

Emnet er et tilbud først og fremst til programstudenter som kvalifiserer til opptak. Enkeltemnestudenter kan få opptak dersom de er kvalifiserte og kapasiteten tillater det.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Grunnkvalifikasjoner som må være oppfylt for at du skal kunne vurderes som søker:

 • du må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole
 • minimum 10 av disse må være avlagt i emner som er relevant for faginnholdet i dette emnet (f.eks. historie, kunsthistorie, arkeologi, klassiske språk, idéhistorie, filosofi, religionsvitenskap, kulturhistorie og litteratur)

Undervisning

Undervisningen vil foregå i Roma i regi av Det norske institutt (https://www.hf.uio.no/dnir/) så fremt det igjen blir mulig å gjennomføre undervisningen i fysiske grupper og med fysisk tilgang til monumenter, museer og utgravningsområder. Dersom det ikke blir mulig, vil studenter bli tilbudt digital undervisning via zoom, og digitalt undervisningsmateriale.

Ca. åtte uker med intensiv undervisning. Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Høst 2022: 12. september til 5. november (se program/timeplan i Canvas). Undervisningen veksler mellom forelesninger/klasseromsundervisning, seminarer og monumentbasert undervisning. Studenter er velkommen til å oppholde seg i Roma også utover undervisningsperioden.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Fremmøte første dag, og på til sammen minst 80 % av undervisningen.
 • Deltagelse på alle ekskursjoner
 • Aktiv deltagelse i ukentlige gruppearbeid og framlegg

Du vil få utdelt gruppeoppgaver tidlig i undervisningsoppholdet, og få veiledning i å finne litteratur.

Undervisningsplanen med tidspunkter kan bli endret. Du må derfor være forberedt på at tidspunkter for omvisninger, forelesninger og ekskursjoner kan bli endret innenfor den angitte tidsperioden.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal være på 7-9 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom, skrifttype Times New Roman 12 pkt og halvannen linjeavstand), ikke medregnet illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (merk: emnet benyttet semesteroppgave som eksamensform til og med høsten 2017)

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 5. Deltakere ordner og betaler selv for reise og opphold i Roma. Kontakt Det norske institutt i Roma post@roma.uio.no for å få en liste over utleiere og innkvarteringsmuligheter i nærområdet.

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

 

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Emnet undervises på engelsk og norsk