80-gruppe – Allmenn litteraturvitenskap for studieretning i estetiske studier (80LIT3)

Om emnegruppen

Emnegruppen (80 sp) består av fordypningsfag 1 (60 sp allmenn litteraturvitenskap) og fordypningsfag 2 (20 sp). Fordypningsfag 2 velges fritt blant programmets 20-grupper i et annet (ikke-litterært) estetisk fag.

Allmenn litteraturvitenskap har en historisk og komparativ orientering, hovedsakelig rettet inn mot den vestlige litterære tradisjon. De viktigste elementene i studieretningen er studiet av litterære tekster fra flere språkområder, epoker og sjangere, samt litteraturhistorie, historisk poetikk og moderne litteraturteori. I denne emnegruppen legges det vekt på å studere litteratur i relasjon til ett annet estetisk fag.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har en tydelig progresjon der studentene i første studieår lærer litteraturhistorie og analyseferdigheter (på 1000-nivå). Deretter legges det mer vekt på teori som skal gi studentene et grunnlag for å reflektere kritisk over litteraturens roller og egen virksomhet (på 2000-nivå). I siste studieår åpnes det for større valgfrihet, slik at studentene kan fordype seg med større grad av selvstendighet.


Utenlandsopphold
Universitetet i Oslo har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universitet, som gjør det mulig å ta deler av bachelorgraden som delstudier i utlandet


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i allmenn litteraturvitenskap og masterprogrammet nordiske studier, studieretning litteraturformidling.

Emner i emnegruppen

For studenter med opptak fra og med høsten 2010

Fordypningsfag 1 (60 sp) Allmenn litteraturvitenskap

Obligatoriske emner:

De resterende 10 studiepoengene velges blant:

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

For studenter med opptak til og med høsten 2009:

Fordypningsfag 1 (60sp) Allmenn litteraturvitenskap

Obligatoriske emner:

De resterende 10 studiepoengene velges blant:

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen er relevant for studenter på studieretningen estetiske studier på bachelorprogrammet Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap