80-gruppe – Musikkvitenskap for estetikkprogrammet 1 (80MUS1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i musikkvitenskap på bachelorprogram for estetiske studier. Emnegruppen (80 sp) består av fordypningsfag 1 (60 sp musikkvitenskap) og fordypningsfag 2 (20 sp). Fordypningsfag 2 velger man fritt blant programmets 20-grupper i et annet estetisk fag.

Hva har musikk betydd for menneskene gjennom historien, og hva betyr den i dag? Hvordan fungerer forskjellig slags musikk i samfunnet, og blir musikk oppfattet forskjellig i forskjellige deler av verden? Slike spørsmål er det musikkvitenskapen tar opp. Her lærer du å analysere og skrive om musikk og om dens forhold til samfunnet og menneskene rundt.

Læringsutbytte
Kandidatene kan etter endt studium anvende musikkvitenskapelige metoder og prinsipper for å analysere musikk, og forstå dens rolle i historisk, sosialt og globalt perspektiv. Kandidatene har tilegnet seg kunnskaper og begrepsapparat som er egnet til å gripe vesentlige likheter og forskjeller sjangre i mellom (f.eks. vestlig kunstmusikk, folkemusikk, populærmusikk og andre sjangre fra det 20. århundre og framover).

I tillegg har kandidatene opparbeidet gode ferdigheter i:

  • innhenting og kritisk vurdering av informasjon
  • skriftlig og muntlig framstilling
  • å organisere og planlegge arbeid innenfor gitte frister
  • å drøfte og begrunne standpunkter, formulere problemstillinger, og fremlegge dem på en selvstendig måte

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består for det første av emner der du får en innføring i vestlig musikkhistorie, i populærmusikk og dens funksjon i samfunnet, og i verdensmusikk. I tillegg får du anledning til å fordype deg mer i emner som stiller større krav til teoretiske kunnskaper og refleksjon.

Emner i emnegruppen

Fordypningsfag 1 (60 sp) Musikkvitenskap

Obligatoriske emner:

 

I tillegg kommer 30 sp fritt valgte emner i musikkvitenskap på MUS2000-nivå. Se oversikt over hvilke emner som regnes som musikkvitenskapelige. Det vises også til instituttets oversikt over emner.

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

Annet