MUS1445 – Musikkens historie 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i den grunnleggende historiekunnskapen som kreves for å forstå de sentrale utviklingslinjer i musikkens historie. Hovedfokus vil være klassisk, jazz- og populærmusikktradisjoner fra middelalderen og frem til vår tid, med Europa og USA som viktigste geografiske nedslagsfelt. Emnet presenterer musikk som et historisk situert fenomen og studerer hvordan musikalske sjangere og stilarter gjenspeiler bredere politiske og kulturelle omstendigheter. Undervisningen vil ha et fokus mot lytting.

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at du har gjennomført emnet, vil du

  • ha grunnleggende historiekunnskap om vestlig klassisk musikk, jazz og populærmusikk og kunne redegjøre for sentrale epoker og avgjørende hendelser.
  • ha grunnleggende forståelse for og evne til selvstendig kritisk refleksjon rundt sentrale musikkhistoriske hendelser og utviklingslinjer.
  • ha grunnleggende kjennskap til sentrale verker/utgivelser innen vestlig klassisk musikk, jazz og populærmusikk.
  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

12 dobbelttimer med forelesninger.

6 dobbelttimer med seminarundervisning med obligatorisk fremmøte og aktiv deltakelse..

Én dobbelttime med obligatorisk biblioteksundervisning.

Undervisningen vil ta i bruk spillelister, flervalgstester, m.m Hver student skal holde ett seminarinnlegg (minimum 10 min.) og levere et skriftlig øvingsarbeid på minimum to og en halv side à ca. 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet. Seminarinnlegget og det skriftlige øvingsarbeidet må være godkjent for at studentene kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Høsten 2020: Skoleeksamen endres til digital hjemmeeksamen.

En to-timers skoleeksamen med flervalgsoppgaver og en skriftlig hjemmeeksamen (5 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret. De to delene skal telle likt. Man må bestå skoleeksamen og hjemmeeksamen i samme semester for å bestå eksamen som helhet.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Du vil motta en e-post med mer informasjon om gjennomføring av eksamen i begynnelsen av semesteret.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk