KFL4033 – Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du gis kunnskap i et tema som er relevant for kjønnsforskningen. Temaene er basert på forskningsinitiativ, og undervisningen er forskningsnær. Hvert tema kan derfor ofte bare tilbys en til to ganger.

Pensum ca 950 s.

Emnene vil bli tilbudt når det ligger til rette for dette.

Temaet som tilbys våren 2021:

Feministisk tenkning i historisk perspektiv

 

 

Hva lærer du?

  • Knytte tema for emnet opp til dagsaktuelle situasjoner ved hjelp av pensum
  • Få teoretisk innsikt i det aktuelle temaet det undervises i
  • Utvikle kompetanse i å analysere komplekse problemområder som er aktuelle for dette temaet
  • Å anvende og forholde deg kritisk til viktige perspektiver og begreper i temaet det undervises i
  • Muntlig og skriftlig presentere og drøfte sentrale bidrag og debatter fra pensumlitteraturen

Opptak og adgangsregulering

Studenten må ha opptak på et Masterprogram .

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, f.eks. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2033 – Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt mellom 28-32 timer. Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet.
 

Eksamen

Studentene må i tillegg til tredagers hjemmeeksamen og obligatorisk oppmøte forholde seg til spesifikke arbeidskrav på hvert tema. Disse arbeidskravene skal være godkjent før studentene kan fremstille seg for eksamen.  

Obligatorisk arbeidskrav våren 2022: Forberede og organisere studentdiskusjoner.

Avsluttende eksamen består av en tre dagers hjemmeeksamen på ca 4500 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg), over oppgitt tema som leveres til en fastsatt tid ved emnets slutt. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Feministisk tenkning i historisk perspektiv


 

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk