KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

 

 

Emnet gir en innføring i feminisme og likestilling som historisk, politisk, teoretisk og aktuelt fenomen, og i sentrale spørsmål, debatter, begreper og retninger innen tverrfaglig kjønnsforskningen. Aktuelle spørsmål, som er relevante på tvers av ulike fag, er blant annet:

 

  • Hva er egentlig kjønn?
  • Hva betyr likestilling og feminisme i teori og praksis?
  • Hvordan har forestillinger om femininitet og maskulinitet endret seg over tid?
  • Hva er sammenhengen mellom kjønn, makt og vitenskapsproduksjon?
  • Hvordan kan kjønn virke sammen med etnisitet, sosial klasse, seksualitet, alder og påvirke levde erfaringer, muligheter og begrensninger for individer og grupper?

 

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg en generell oversikt over nåtidige og historiske teorier om kjønn og perspektiver som anvendes i tverrfaglig kjønnsforskning og i feministisk teori. Studenten vil få kunnskap om kjønn som biologisk og sosialt konstruert, og hvordan forståelsen av kjønn påvirkes av og samvirker med etnisitet, klasse, og seksualitet. Studentene vil også lære å analysere hvordan kjønn er representert i sosiale, kulturelle, politiske og vitenskapelige sammenhenger. Emnets undervisningsform vil gi studentene øvelse i skriftlig og muntlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet kan tas som første emne, men emnet KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier, som tilbys i høstsemesteret, anbefales som forkunnskap.

Undervisning

 

Undervisningen består av to timer forelesning og to timer seminar per uke. Trening i muntlig og skriftlig framstilling inkluderes i seminarene. 

Obligatorisk oppmøte minimum 7 av 10 ganger. 

Obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Det er to obligatoriske arbeidskrav på emnet:

Én muntlig presentasjon og innlevering av ett skiftlig arbeid 

Studentene samarbeider i grupper på 3 om planlegging og fremføring av en muntlig presentasjon i seminaret. Deretter bygger gruppen videre på presentasjonen og diskusjonen i seminaret, og samarbeider om å ferdigstille presentasjonen som «skriftlig arbeid» på 4-6 sider (ca. 450 ord pr side) som skal leveres til en fastsatt frist i løpet av emnet,. Det gis veiledning i forbindelse med dette, og det er en forutsetning at det muntlige framlegget og den skriftlige teksten er godkjent for at studentene skal kunne fremstille seg for eksamen.

 

Sluttvurderingen er en hjemmeoppgave over et oppgitt tema på ca. 3600 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Hjemmeoppgaven skrives over tre arbeidsdager ved slutten av semesteret og vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterbeskrivelser

Eksempler på gamle eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen og innlevering i Insper

 

 

 

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Periodisk 07-08:
Periodisk evaluering 09-10

Periodisk evaluering 2011-13

 

Annet

 

Dette er et obligatorisk emne i Bachelor og  Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne eller inngå i emnegrupperne 40KFL og 40KFL2.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk