Dette emnet er nedlagt

ARK3011 – Fordypning i forhistorisk arkeologi (BA-avhandling)

Kort om emnet

Emnet vil gjøre studentene kjent med aktuelle forskningstema - eksempelvis etnisitet, steinteknologi og bosetning - på en fordypende og problemorientert måte. Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til disse.

Emnet består av en 20-siders BA-avhandling som bygger på to deler; en undervisningsdel over fastlagt pensum (1/3 av pensum - ca 600-700 sider) og et selvvalgt pensum (2/3 av pensum - ca 1300-1400 sider). Studentene velger selv tema for BA-avhandlingen basert på det fastlagte og selvvalgte pensumet. Arbeidet blir veiledet av faglærer.

Hva lærer du?

Du videreutvikler en selvstendig holdning til det arkeologiske materialet. Gjennom arbeidet med BA-avhandlingen lærer du å utarbeide problemstillinger, og finne fram i litteraturen for å belyse vitenskaplige spørsmål. Arbeidet med selvvalgt pensum gir deg anledning til å orientere deg i og utforske aktuelle fagområder du kan arbeide videre med på mastergradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1010

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk. Fordypning i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk som tysk og fransk

Overlappende emner

  • 20 studiepoeng overlapp mot ARK2010
  • 10 studiepoeng overlapp mot ARK2011
  • 20 studiepoeng overlapp mot ARK2050
  • 10 studiepoeng overlapp mot ARK2051
  • 20 studiepoeng overlapp mot ARK2004
  • 20 studiepoeng overlapp mot ARKMTL

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av fellesforelesninger, seminarer og veiledning på BA-avhandlingen. Seminarene ledes av en lærerassistent og bygger på forelesningene. Det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur fra pensum på forhånd.

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført minst 3 av i alt 5 slike seminarer.

Veiledning på BA-avhandlingen gis 2-3 ganger i løpet av semesteret av faglærer.

Forelesningene holdes sammen med ARK2011.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innenfor rammen av emnet skal studentene gjennom veiledete selvstudier komme fram til en problemstilling som de skal arbeide med i hele semesteret. Arbeidet skal munne ut i en BA-avhandling, som leveres til en oppgitt dato. Avhandlingen skal være på maks. 20 sider (av 2300 tegn uten mellomrom). Pensum er dels oppgitt litteratur, dels selvvalgt litteratur, som må godkjennes av faglærer.

Eksamensspråk

Besvarelsen kan være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Ønskes det begrunnelse for karakteren på eksamen, må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no innen en uke etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Siste gang høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk