Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forhistorisk periode: Steinalder (mesolitikum og neolitikum) og bronsealder i Sør-Norge med bakgrunn i en øvrig europeisk og fennoskandisk kontekst.  
Emnet bygger videre på ARK1010, og søker å gi studenten en dypere teoretisk bakgrunn og redskaper for kritisk refleksjon omkring teknologi bosetning, etnisitet og rituell aktivitet.
Studentene presenteres for et større spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til forskning på steinalder og bronsealder.

Hva lærer du?

Studentene videreutvikler en selvstendig holdning til arkeologiske problemstillinger. De skal kunne redegjøre for, og diskutere teorier og metoder, som er relevante i stein- og bronsealderforskningen, og som de har fått kjennskap til gjennom forelesningene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse i undervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av 10 dobbeltforelesninger og 2 doble gruppetimer (oppgaveseminarer).

All undervisning i emnet er obligatorisk og aktiv deltagelse er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk å levere førsteutkast for semesteroppgaven.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave.

Oppgaven skal være på 8-10 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom, totalt cirka 18 000 - 23 000 tegn uten mellomrom. Besvarelser under eller over dette antallet kan få negative følger for karakteren. Den valgte oppgaveteksten skal stå som overskrift på første side. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Eksamen leveres i pdf-format i Inspera.


Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk