ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et overblikk over de viktigste kulturhistoriske trekk og endringer i Europa, med særlig vekt på Norden, fra paleolitikum og frem til jernalderens begynnelse ved ca. 500 f.Kr.

Studenten gjøres kjent med de mest sentrale trekk ved periodenes arkeologiske kildemateriale og deres kronologi, og får innsikt i sentrale forskningstemaer knyttet til de ulike periodene.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at du vil:

  • ha tilegnet deg kunnskap om perioden paleolitikum-bronsealder i Europa generelt og Norden spesielt.
  • kunne gjøre rede for relevant materiell kultur som brukes i forskningen
  • ha utviklet en forståelse for bruken av materiell kultur, metoder og teorier som behandles i pensumlitteraturen
  • kunne analysere noen sentrale problemstillinger knyttet til steinalder- og bronsealderarkeologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 60 plasser.
Forelesningene er offentlige. Deltagelse i grupper krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk. Fordypning i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk som tysk og fransk.

Undervisning

Undervisningen vil strekke seg over hele semesteret med ca 24 undervisningstimer fordelt på forelesninger og gruppeundervisning. Det gis en 2-timers fellesforelesning, og en time gruppeundervisning per gruppe per uke.

Gruppeundervisningen bygger på forelesningene, og det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur på forhånd. Det er obligatorisk frammøte på 5 av 7 gruppeundervisninger/seminarer. Fravær utover de to tillatte gangene må dokumenteres. Vi anbefaler på det sterkeste at studentene møter opp på alle de 7 gruppesamlingene.

Slik søker du om gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

Emnet benytter Canvas og student-email i undervisningen. Beskjeder kan også legges ut på emnets semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgave: En skriftlig kvalifiseringsoppgave må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgaven skal være en analyse av en fagartikkel på pensum.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på 8 til 10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) per side. Sidetall under 8, eller over 10 kan få negative følger for karakteren. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, og den valgte eksamensoppgaven. Kandidatnummeret føres opp på hver side av besvarelsen. Besvarelsen må leveres i PDF-format.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Begrunnelse og klage

For begrunnelse, fyll ut nettskjema.

Frist for å be om begrunnelse er en uke etter karakteren er registrert. Begrunnelser gis normalt innen tre uker etter karakteren er registrert, men ved ferieavvikling over jul / sommer kan det ta lengere tid.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk