Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk historie for perioden ca. 800-1814. Det omhandler de viktigste trekkene i den demografiske, økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingen i Norge.

Pensum er delt i to:

 • oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien
 • særemnepensum gir en fordypning i et konkret, avgrenset realhistorisk emne, der man får innsikt i både fagdebatt, historisk forskning og historisk metode i middelalderen og i tidlig moderne tid

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet vil du:

 • skaffe deg grunnleggende kunnskaper om de lange linjene i norsk historie
 • få kjennskap til de viktigste tesene som brukes for å forstå og forklare samfunnsutviklingen i Norge i perioden ca. 800-1814
 • gjennom undervisning, veiledning og egenstudier utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og til å kunne drøfte disse i en historiefaglig kontekst
 • kunne skille mellom det som er vesentlig og mindre vesentlig, og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Høsten 2019: Emnet er forbeholdt studenter som mangler emnet i sin utdanningsplan. Er du usikker på om dette gjelder deg? Ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no.

Emnet har ca. 250 plasser (H19: ca. 30 plasser). Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Høsten 2019 vil emnet følge forelesningene til HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800, og ha redusert kapasitet. Det tilbys kun ett særemne dette semesteret.

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Du skal sette opp tre særemner i prioritert rekkefølge. (Gjelder ikke H19)
 • Oversikt over hvilke særemner som tilbys for ditt semester finner du på semestersiden
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk for å ta dette emnet.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (følger forelesningene til HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800) og særemneundervisning (6 dobbelttimer).

Ressurser knyttet til fellesforelesningene og de ulike særemnene vil legges ut i Canvas.

Obligatorisk aktivitet:

Kvalifiseringsoppgave:

For å kvalifisere deg til eksamen i HIS1110 må du få bestått på en obligatorisk skriftlig oppgave. Oppgaveformuleringen vil bli delt ut i starten av undervisningen i særemnet. Du skal først levere et førsteutkast du får individuell tilbakemelding på. Deretter leveres den endelige besvarelsen, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Krav til førsteutkastet:

 • Utkastet skal være minimum 7000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser. Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med.
 • Utkastet må ha referanser og litteraturliste.

Krav til endelig versjon:

 • Kvalifiseringsoppgaven skal være fra 8000 til 10 000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser.
 • Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med i det totale antall tegn.
 • Kvalifiseringsoppgaven skal ha referanser og litteraturliste.
 • Den må bestå av sammenhengende tekst.

Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller disse kravene, vil den ikke kunne godkjennes. Du vil da ikke ha kvalifisert deg til eksamen.

Om oppgaveskriving ved IAKH

Levering

 • Kvalifiseringsoppgaven skal leveres i Canvas.
 • Besvarelsen må leveres i pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til pdf, se veiledning for lagring i .pdf.
 • Filen skal navngis med med emnekode og navn.
 • Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

MERK: Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at du skal ha kvalifisert deg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers skriftlig eksamen. Kvalifiseringsoppgaven og obligatorisk oppmøte må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum. Studenter som har en godkjent obligatorisk aktivitet fra et tidligere semester og som tar opp igjen eksamen, bør lese pensum fra et særemne som undervises det semesteret studenten tar eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys siste gang høsten 2019 - ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no for spørsmål. Emnet vil følge forelesningene til HIS1200. 

Eksamen

Høst 2019

Høsten 2018 og høsten 2019 avholder vi konteeksamen på HIS1110.

Kun studenter som ikke har et gyldig resultat i emnet vil få mulighet til å avlegge denne.

Man meldes automatisk opp dersom man har rett på konte-forsøk, informasjon sendes til kandidater når sensur har falt.

Undervisningsspråk

Norsk