HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2018. Lektorstudenter som mangler emnet i sin plan må ta emnet HIS1110 høsten 2019. Ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no for spørsmål.

Dette emnet er forbeholdt studenter fra lektorprogrammet. Emnet har felles forelesninger med HIS1110 – Eldre norsk historie (nedlagt), men særemneundervisningen er tilpasset lektorstudentene.

Emnet gir en innføring i norsk historie for perioden ca. 800-1814. Det omhandler de viktigste trekkene i den demografiske, økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingen i Norge.

Pensum er delt i to: Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien. Særemnepensum gir en fordypning i et konkret, avgrenset realhistorisk emne, der man får innsikt i både fagdebatt, historisk forskning og historisk metode.e i middelalderen og i tidlig moderne tid.

 

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet vil du:

 • skaffe deg grunnleggende kunnskaper om de lange linjene i norsk historie. 
 • få kjennskap til de viktigste tesene som brukes for å forstå og forklare samfunnsutviklingen i Norge i perioden ca. 800-1814.
 • gjennom undervisning, veiledning og egenstudier utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og til å kunne drøfte disse i en historiefaglig kontekst.
 • kunne skille mellom det som er vesentlig og mindre vesentlig, og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har ca. 60 plasser og er forbeholdt studenter på lektorprogrammet.


Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Du skal sette opp tre særemner i prioritert rekkefølge.
 • Oversikt over hvilke særemner som tilbys for ditt semester finner du på semestersiden til HIS1110L.
 • Du er ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som hun/han tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (14 dobbelttimer) og særemneundervisningen (6 dobbelttimer).

Ressurser knyttet til fellesforelesningene og de ulike særemnene vil legges ut i Canvas.

 

Obligatorisk aktivitet

Kvalifiseringsoppgave:

For å kvalifisere deg til eksamen i HIS1110L må du få bestått på en obligatorisk skriftlig oppgave. Oppgaveformuleringen vil bli delt ut i starten av undervisningen i særemnet. Du skal først levere et førsteutkast du får individuell tilbakemelding på. Deretter leveres den endelige besvarelsen, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Krav til førsteutkastet:

 • Utkastet skal være minimum 7000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser. Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med.
 • Utkastet må ha referanser og litteraturliste.

Krav til endelig versjon:

 • Kvalifiseringsoppgaven skal være fra 8000 til 10 000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser.
 • Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med i det totale antall tegn.
 • Kvalifiseringsoppgaven skal ha referanser og litteraturliste.
 • Den må bestå av sammenhengende tekst.

Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller disse kravene, vil den ikke kunne godkjennes. Du vil da ikke ha kvalifisert deg til eksamen.

Råd og tips til kvalifiseringsoppgaven

Levering

 • Kvalifiseringsoppgaven skal leveres i Canvas.
 • Besvarelsen må leveres i pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til pdf, se veiledning for lagring i .pdf.
 • Filen skal navngis med med emnekode og navn.
 • Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre matter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers skriftlig eksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum. Studenter som har en godkjent obligatorisk aktivitet fra et tidligere semester og som tar opp igjen eksamen, bør lese pensum fra et særemne som undervises det semesteret studenten tar eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.


Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Nytt emne fra høst 2016. Emnet har felles forelesninger med HIS1110.

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2018. Lektorstudenter som mangler emnet i sin plan må ta emnet HIS1110 høsten 2019. Ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no for spørsmål.

Undervisningsspråk

Norsk