Dette emnet er nedlagt

HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i europeisk historie fra ca. 1500/1650 til i dag.

Emnet belyser de politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp i perioden, og ser disse i sammenheng med hverandre. Temaene er blant annet:

 • politiske og sosiale evolusjoner
 • politisk organisering og statsutvikling
 • befolkningsøkning, migrasjon og framvekst av nye samfunnsgrupper, ideologier og styreformer
 • kriger og konflikter
 • velferdsstatens utvikling
 • europeisk integrasjon

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i Europa etter 1500/1650 
 • Du lærer deg å forstå og formulere historiske sammenhenger mellom politikk, økonomi og kultur.
 • Du opparbeider deg innsikt i et forskningsfelt som står sentralt i europeisk historie etter 1500/1650.
 • Du lærer deg å lese og tolke primærkilder.
 • Du øver opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
 • Du kan forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlig og skriftlig framlegg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i seminargrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Når StudentWeb åpner igjen 2. januar vil det være manuell oppmelding til emnet. Ta kontakt med studieadministrasjonen på historie (på epost historie-student@iakh.uio.no) for å søke plass på emnet.

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Oversikt over hvilket særemne som tilbys for ditt semester finner du på semestersiden
 • Dersom det tilbys mer enn én gruppe, er du dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning.

En beskrivelse av særemnet finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan også overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av felles oversiktsforelesninger med HIS1300MET og særemneundervisning. Forelesningsrekka består både av metode, globalhistorie og europeisk historie. Det vil fremgå av semestersiden hvilke forelesninger som er relevante for studentene på HIS1300EU.

Ressurser knyttet til undervisningen vil legges ut i Canvas.

Studenter på HIS1300EU får tilgang til utvalgte særemnegrupper på HIS1300MET. Det vil informeres om hvilke undervisningsganger som ikke er relevante.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk å levere et førsteutkast til særemneoppgaven. Fristen for innlevering av førsteutkastet vil bli fastsatt av seminarlærer. Se nærmere informasjon om særemneoppgaven under «eksamen».

Dersom du ikke leverer eller får godkjent førsteutkastet, vil du ikke være kvalifisert til å ta eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Emnet vurderes med særemneoppgave og fire timers skoleeksamen. Eksamensdelene vil til sammen utgjøre den endelige karakteren. Eksamensdelene vektes som følger:

 • Særemneoppgaven: 1/3
 • skoleeksamen: 2/3

Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet resultat skal være bestått. (Særemneoppgaven kan med andre ord IKKE brukes på nytt i et annet semester.)

Særemneoppgave:

 • Oppgaveteksten for særemneoppgaven blir kunngjort i særemneundervisningen
 • frist for å levere førsteutkastet er 3 uker fra oppgaveteksten blir kunngjort
 • du vil så få tilbakemelding på førsteutkastet
 • frist for innlevering av endelig særemneoppgave er én uke etter tilbakemeldingen fra faglærer er gitt

Formelle krav til førsteutkastet, leveres i Canvas:

 • Utkastet skal være minimum 7000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser. Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med.
 • Utkastet skal bestå av sammenhengende tekst og ha referanser og litteraturliste.
 • Utkast som ikke innfrir lengdekrav (og begrensning),  vil ikke bli godkjent.
 • Dersom du ikke innfrir minstekravene til førsteutkastet, er det ikke mulig å levere endelig besvarelse.
 • Førsteutkast merkes med navn

Førsteutkastet vurderes også etter faglig innhold. Utkast som ikke har tilfredsstillende faglig innhold, vil ikke godkjennes. Du vil da få en ny sjanse til å forbedre innholdet. Dersom oppgaven ikke godkjennes fordi den ikke oppfyller de formelle kravene, vil du derimot ikke få en ny sjanse.

Formelle krav til endelig versjon, leveres i Canvas:

 • Særemneoppgaven skal være fra 8000-10 000 tegn uten mellomrom, inkludert referanser.
 • Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med i det totale antall tegn.
 • Særemneoppgven skal ha referanser og litteraturliste.
 • Den må bestå av sammenhengende tekst.

Råd og tips til særemneoppgaven

 

Særemneoppgaven leveres i Canvas:

 • Endelig besvarelse skal merkes med kandidatnummer (ikke navn) - dette finner du i StudentWeb ca. midtveis i semesteret.
 • Endelig besvarelsen må leveres i pdf-format, se eventuelt veiledning for lagring i pdf.
 • Endelig versjon av særemneoppgaven bør ha en forside med følgende informasjon:
  • emnekode
  • semester
  • kandidatnummer
  • ordlyden på eksamensoppgaven

Du er selv ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Skoleeksamen: Fire timers skriftlig skoleeksamen. (NB! Dette er ikke en digital eksamen, dere skriver for hånd.)

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 • Kunngjøringsdato for sensur på skoleeksamen finnes på oppgavearket.
 • Kunngjøringsdato for sensur på særemneoppgaven vil være tre arbeidsuker etter innlevering. Ved helligdager kan sensurfristen forskyves
 • Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Konteeksamen for skoleeksamensdelen i HIS1300EU tilbys våren 2019:

I dette emnet blir det arrangert konteeksamen (nytt eksamensforsøk) for kandidater som 

 • stryker under ordinær eksamen
 • trekker seg under ordinær skoleeksamen

Kandidatene blir automatisk oppmeldt til konteeksamen der de vil måtte avlegge ny eksamen. Kandidaten må selv trekke seg i StudentWeb hvis de ikke ønsker å ta konteeksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet er nedlagt. Studenter som tar 40-gruppen 40-EURO vil følge en ny emnestruktur, hvor emnet er byttet ut med HIS1410INTER.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk