Dette emnet er nedlagt

HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i europeisk historie fra ca. 1500 til i dag.

Emnet belyser de politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp i perioden, og ser disse i sammenheng med hverandre. Temaene er blant annet:

 • politiske og sosiale evolusjoner
 • politisk organisering og statsutvikling
 • befolkningsøkning, migrasjon og framvekst av nye samfunnsgrupper
 • ideologier og styreformer
 • kriger og konflikter
 • velferdsstatens utvikling
 • europeisk integrasjon
 • innføring i historisk metode

Hva lærer du?

 • Skaffe deg kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i Europa etter 1500 og sammenhengene mellom de ulike sidene av samfunnslivet - politisk, økonomisk og kulturelt.
 • Opparbeide deg innsikt i ett problem- og forskningsfelt som står sentralt i europeisk historie etter 1500.
 • Trene deg i å lese og tolke primærkilder.
 • Øve opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
 • Forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlig og skriftlig framlegg.
 • Arbeide med å styrke din evne til å håndtere historiske problemstillinger.
 • Historiefaglig kildekritikk og innsikt i sentrale grunnlagsproblemer i historiefaget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun studenter med opptak til Europastudier (bachelor) (under utfasing) har tilgang til dette emnet.

Emnet har 60 plasser.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i seminarundervisning krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (om lag 15 dobbelttimer), metodeforelesninger (tre dobbelttimer), særemneundervisning (seks dobbelttimer) og gruppeundervisning i metode (tre dobbelttimer).

Forelesningene er åpne for alle, men særemneundervisningen og gruppeundervisningen i metode er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Alle studenter må melde seg og få opptak på et særemne. Påmelding til særemner skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen. Når StudentWeb åpner for semesterregistrering, vil du finne en oversikt over hvilke særemner som tilbys på emnets semesterside på UiOs websider.

Det er obligatorisk å levere et førsteutkast av særemneoppgaven innen en gitt frist. Se nærmere informasjon om særemneoppgaven under "vurdering og eksamen".

Eksamen

Emnet vurderes med særemneoppgave og fire timers skoleeksamen der studentene prøves i realhistorie og metode. Særemneoppgaven teller 2/6, den realhistoriske delen av skoleeksamen 3/6 og metodedelen 1/6 av den endelige karakteren. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet resultat skal være bestått.

Særemneoppgave: Særemneoppgaven skal være på ca. seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Tema for særemneoppgaven blir kunngjort under særemnets andre undervisningsgang. Det er obligatorisk å levere inn et førsteutkast av særemneoppgaven innen særemnets femte undervisningsgang. Førsteutkastet skal være på minimum fem normalsider. Utkast bestående av færre sider vil ikke bli godkjent, og med ikke godkjent førsteutkast er det ikke heller ikke mulig å levere endelig besvarelse. Frist for innlevering av endelig særemneoppgave er innen én uke etter tilbakemeldingen er gitt på førsteutkastet.

Særemneoppgaven skal kun leveres inn i Canvas. Besvarelsen må leveres i pdf-format, se eventuelt veiledning for lagring i pdf.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter. Er du usikker på hvordan du laster opp dokumenter i Canvas anbefales du å se på instruks for digital innlevering av eksamen.

Skoleeksamen: Fire timers skoleeksamen der studentene prøves i både realhistorie og metode. Eksamensoppgavene deles ut samlet ved eksamensstart. Studentene bestemmer selv hvordan eksamenstiden benyttes, men vi anbefaler tre timer til den realhistoriske eksamensdelen, og én time til metodedelen. Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur utføres av én ordinær sensor. En medsensor vurderer i tillegg besvarelser ordinær sensor er i tvil om, samt alle besvarelser som blir gitt E og F. En bedømmersensor vurderer et utvalg besvarelser på tvers av sensurkommisjonene. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Kunngjøringsdato for sensur på skoleeksamen finnes på oppgavearket. Kunngjøringsdato for sensur på særemneoppgaven vil være tre arbeidsuker etter innlevering. Karakteren vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervisning i dette emnet ble tilbudt siste gang våren 2015. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon.

Eksamen

Eksamen i dette emnet tilbys våren 2016.

Undervisningsspråk

Norsk