Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler det romerske rikets nedgang og fall, særlig i vest (476 e.Kr.). Det legges vekt på den interne utvikling i det sene romerske keiserdømmet, samt truslene utenfra, særlig fra barbarene i vest.

Det gis også en innføring i den politiske, sosiale og økonomiske strukturen i arvtagerrikene i vest fram til Frankerriket under Karl den store.

Et hovedpoeng i emnet er å se på diskusjonen om årsakene til det romerske rikets fall og hvor betydningsfullt nedgangen i det romerske riket var for Europas senere historie.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne:

 • presentere oppbygningen av det romerske samfunn i sen keisertid (ca. 200-500 e.Kr.)
 • redegjøre for den politiske utviklingen i perioden
 • presentere grunnleggende forskjeller mellom romerriket i vest og øst
 • beskrive de viktigste grupper av barbarer og grunntrekkene i de statene de etablerte
 • gjøre rede for de ulike oppfatninger av hvorfor det romerske riket falt og analysere hvorfor oppfatningene i forskningen har vært så forskjellige.
 • analysere et samfunnsystem som det romerske og identifisere styrker og svakheter i systemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå.
 • Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.
 • Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av tolv dobbelttimer med forelesninger og fire dobbelttimer med gruppeundervisning.

Kvalifiseringsoppgave:

 • Kvalfiseringsoppgaven må være bestått for at man kan avlegge eksamen i emnet.
 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer.
 • Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven.
 • Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen.
 • Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera. Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i pdf. 
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk