Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler det romerske rikets nedgang og fall, særlig i vest (476 e.Kr.). Det legges vekt på den interne utvikling i det sene romerske keiserdømmet, samt truslene utenfra, særlig fra barbarene i vest.

Det gis også en innføring i den politiske, sosiale og økonomiske strukturen i arvtagerrikene i vest fram til Frankerriket under Karl den store. Et hovedpoeng i emnet er å se på diskusjonen om årsakene til det romerske rikets fall og hvor betydningsfullt nedgangen i det romerske riket var for Europas senere historie.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne:

  • presentere oppbygningen av det romerske samfunn i sen keisertid (ca. 200-500 e.Kr.)
  • redegjøre for den politiske utviklingen i perioden
  • presentere grunnleggende forskjeller mellom romerriket i vest og øst
  • beskrive de viktigste grupper av barbarer og grunntrekkene i de statene de etablerte
  • gjøre rede for de ulike oppfatninger av hvorfor det romerske riket falt og analysere hvorfor oppfatningene i forskningen har vært så forskjellige
  • analysere et samfunnsystem som det romerske og identifisere styrker og svakheter i systemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall. På semestersiden til HIS2114 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera. Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjemmeeksamen:

  • Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven.
  • Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
  • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur står på oppgavearket som publiseres på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk