HIS2426 – Norge under hakekorset 1940-1945 – et internasjonalt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945 var et avgjørende brudd med lange linjer i norsk historie. Demokrati ble erstattet med diktatur, fred med krig og rettsstat med stadig mer brutal og vilkårlig maktbruk. Den tyske okkupasjonsmakten og deres medhjelpere i partiet Nasjonal Samling forsøkte å gjøre Norge til et tvers gjennom nazistisk samfunn. I et slikt samfunn skulle ikke jøder ha noen plass.  

Emnet vil belyse hvorfor Norge ble angrepet av Nazi-Tyskland og vise hvor forskjellig nordmenn handlet i møte med deres nye virkelighet. Noen gjorde alt for å gjøre Norge nazistisk, andre var villige til å risikere livet i kampen mot et slikt utfall, mens mange først og fremst fokuserte på å komme seg helskinnet gjennom krigen. Men alle måtte forholde seg til krigens harde realiteter, med varemangel, pålegg fra okkupanten og usikkerhet for framtiden. Særlig vekt vil bli lagt på aktører og institusjoner som medvirket til nazistenes masseutryddelsesprosjekt – Holocaust.  

Samtidig var Norge bare en liten del av den større verdenskrigen, og lidelsene større andre steder. Emnet setter derfor den norske erfaringen inn i et europeisk perspektiv.

Både i Norge og i hele Europa var det etter 2. verdenskrig svært sterke krav om oppgjør med de som mange så på som forbrytere og svikere. Emnet vil gi en skildring av hvordan dette foregikk.

De ufattelige lidelsene og det store spennet i valg og skjebner har lite overraskende ført til at få historiske epoker har vært mer omdiskutert både blant historikere og i den større offentligheten. Emnet vil av den grunn ta opp hvordan synet på krig og okkupasjon har endret seg over tid, både i Norge og internasjonalt. 

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du

 • ha fått oversikt over hovedlinjene i norsk okkupasjonshistorie.
 • ha fått kunnskap om Holocaust i Norge.
 • ha blitt kjent med oppgjøret etter krigen.
 • ha blitt kjent med ulike historiske perspektiver på 2. verdenskrig.
 • ha fått et internasjonalt perspektiv på den nasjonale historien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (nedlagt)

Emnet het tidligere HIS2426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945. Emnet overlapper 10 studiepoeng med den gamle versjonen av emnet. 

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer). Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Obligatorisk aktivitet:

Kvalifiseringsoppgave. For å kvalifisere deg til eksamen i HIS2426 må du få bestått på en obligatorisk skriftlig oppgave. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter. Emnet ble revidert høsten 2019, og godkjent obligatorisk aktivitet fra 2016 eller tidligere er derfor ikke gyldig for 2019 eller senere semestre.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Inspera. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk