Dette emnet er nedlagt

HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Perioden mellom den franske revolusjonen i 1789 og det store europeiske revolusjonsåret i 1848 var i seg selv preget av store omveltninger og spenninger som grep dypt inn i politisk, sosialt, økonomisk, juridisk og religiøst liv i Norden og ikke minst det øvrige Europa. Den franske revolusjonen var imidlertid i første rekke nettopp fransk, og det var først under Napoleons herredømme og europeiske imperium fra 1799 til 1814/15 at de virkelig store omveltningene fant sted i Europa. I dette emnet ser vi på hvordan Napoleons imperium og kriger preget Norden og Europa. Vi ser også på hvordan etterdønningene fra napoleonstidens politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle reformer og omkalfatringer preget tiårene frem mot revolusjonsbølgen på midten av 1800-tallet i spennet mellom reformvillige og reaksjonære strømninger og krefter. Norges 1814 vil dermed sees og vurderes i et større europeisk perspektiv, noe som også gjør det naturlig å spørre hvor spesielt det såkalte norske «mirakelåret» 1814 egentlig var i en større sammenheng. Viktige temaer og stikkord er krig og konflikt, motstand og kollaborasjon, modernisering, imperialisme, nasjonalisme, liberalisme, konservatisme, reaksjon og restaurasjon, radikalisme og sosialisme.

Hva lærer du?

 • forstå den politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske utviklingen i Norden og det øvrige Europa i første halvdel av 1800-tallet og hvordan denne utviklingen både sprang ut av en revolusjon og skapte nye revolusjoner.
 • sammenligne utviklingen i Norge og Norden med det øvrige Europa i perioden; se viktige likhetstrekk, forskjeller og paralleller, og slik forstå ulike betingelser for historisk utvikling. Det legges særlig vekt på at studentene skal forstå den internasjonale konteksten for og parallellene til utviklingen i Norden i perioden.
 • forholde seg kritisk til ulike tekster og historiske fortolkninger, og forstå ulike syn på historiske begivenheter, prosesser og sentrale aktører.
 • vurdere hvordan enkeltaktører påvirket sentrale begivenheter og prosesser i perioden, og forstå hvordan perioden både for Norden og Europas del var preget av såkalte åpne situasjoner, hvor utfallene og den videre utviklingen ikke var selvsagt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha masterkompetanse for å ta dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (nedlagt). På semestersiden til HIS2014 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

 

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk