HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan blir et forskningsprosjekt til? Hva er de ulike fasene i forskningsarbeidet? I emnet lærer du historikerens håndverk og hvordan du kan utvikle et forskningsprosjekt gjennom grunnleggende prosjektmetodikk. Ved å lære hvordan man jobber med å utvikle et prosjekt fra idé til konsept, skal studentene blant annet utvikle sin egen prosjektskisse for det videre arbeidet med masteroppgaven. Det vil tilbys et vekslende utvalg av frivillige kurs i tilknytning til emnet som gir ulike ferdigheter, eksempelvis innen kvantitativ metode, «Oral History» og relevante programvarer. De ulike komponentene emnet består av ruster deg til å jobbe selvstendig, men også i samarbeid med andre. Det vil bli lagt vekt på den praktiske oppbyggingen og presentasjonen av eget forskningsprosjekt, og den nære forbindelsen mellom kilder, metode og forskningslitteratur i dette arbeidet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter å ha tatt emnet har studenten ervervet kunnskap om:

 • forskningsprosessen og prosjektmetodikk
 • sentrale metodiske og teoretiske redskaper for innsamling, produksjon og analyse av ulike typer data
 • relevante lovverk som personvernlova, åndsverksloven, GDPR m.m.

Ferdigheter

Etter å ha tatt emnet kan studenten:

 • planlegge og forfatte et selvstendig forskningsprosjekt som omfatter både valg av tema og problemstilling, metodisk opplegg og en etisk forsvarlig gjennomføring
 • finne frem til og sette seg inn i relevant faglitteratur
 • analysere, formidle og presentere prosjekt visuelt, skriftlig og muntlig – mot et gitt publikum
 • tilegne seg kunnskap om bruk av forskjellige typer forskningsmateriale og kilder i historiefaget
 • utvikle metodiske tilnærminger til eget forskingsprosjekt ved å vurdere ulike innfallsvinkler og formål

Generell kompetanse

Etter å ha tatt emnet kan studenten:

 • utvise etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater
 • gi og motta konstruktive tilbakemeldinger, blant annet gjennom gruppeveiledning
 • planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • være bevisst rundt tilegnet kompetanse og ferdigheter, samt hvilken overføringsverdi har disse ferdighetene til andre arbeidsområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Dette emnet er for studenter med opptak på masterprogrammet i historie og masterspesialisering i historie.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har gode ferdigheter i å lese og forstå engelsk.

Undervisning

Emnet består av ulike komponenter, og undervisningen skjer i form av prosjektutvikling og undervisning i fellestemaer for alle i forelesninger og seminarundervisning. Det vil også gis undervisning via gruppeveiledning og "myldresesjoner" hvor studentene er i mindre grupper. 

Det vil også være et varierende kurstilbud med frivillig deltakelse avhengig av hvilke behov det er i studentgruppen i inneværende semester.  Eksempler på slike kurs er gotisk skrift, EndNote, korpusanalyse etc.

Emnenes innhold må inngå som en gjennomtenkt del av resten av masterprogrammets læringsdesign og komplementere andre læringsaktiviteter.

Undervisningen i dette emnet er basert på aktiv studentdeltagelse. For å kunne oppnå læringsmålene må man derfor møte forberedt og delta aktivt i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

 • Førsteutkast prosjekt-/konseptskisse m/veiledersøknad
 • Innlevering av annotert bibliografi i konseptfasen
 • Presentere eget prosjekt og kommentere på medstudenters i gruppeveiledningen. Mer informasjon om organiseringen av dette gis i undervisningen og i Canvas. 

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte ved sykdom e.l.

Eksamen

Emnet vurderes med mappevurdering som studentene jobber med gjennom hele semesteret. Mappen består blant annet av konseptskisse, annotert bibliografi, endelig prosjektbeskrivelse med detaljert gjennomføringsplan (ulike krav på HIS4090/L og HIS4095/L) og poster som presenteres i postersesjon. Mer informasjon og krav til de ulike komponentene gis i undervisningen og via læringsplattformen Canvas.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Oppstart vår 2020

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe av undervisningen kan holdes på engelsk