Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den industrielle revolusjon var innledningen til en ny fase i historien. Det økonomiske vekstmønsteret ble endret radikalt - fra nå av var veksten vedvarende og stanset ikke lenger opp. Det vil si at den industrielle revolusjon, som først fant sted i Storbritannia ca. 1760-1830, var innledningen til det som skulle bli til dagens velferdssamfunn.

Storbritannia gjennomgikk store forandringer: arbeidets natur, sosiale grupperinger og klassedannelser, kvinners stilling, og urbanisering er noen av områdene som peker seg ut. Den økte rikdommen kom imidlertid gjennom utbygging av industri. Og bak den igjen ser vi en rekke teknologiske nyvinninger, nye måter å organisere produksjonen på, nye markeder, m.m. Hvilke forhold var det som ga seg utslag i økonomisk vekst? Og hva var det egentlig som var så revolusjonerende ved samfunnsutviklingen?

Emnet gjennomgår beregninger av det økonomisk vekstforløpet; endringer innen jordbruk, håndverk og industri; teknologiske endringer og utviklingen av nye institusjoner; kvinners rolle og et utvalg sosiale og kulturelle aspekter. Teoretisk og metodisk behandles aspekter ved kvantitative sider og statistikk, samt kvalitative kilder i historisk analyse.

Emnet kan med fordel koples med:

Hva lærer du?

Studenten skal ha tilegnet seg en god oversikt over hovedtrekkene ved den industrielle revolusjon, inkludert utviklingen innen ulike sektorer. Videre skal han/hun kjenne til de mest sentrale debattene på feltet, og beherske sentrale analytiske begreper. Studenten bør ha evne til kritisk lesing, selvstendig tenkning og akademisk skriving, og skal kunne formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2156 – Den industrielle revolusjon (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2156 – Den industrielle revolusjon (nedlagt). På semestersiden til HIS2156 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk