KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studenten innsikt i resent forskning på miljøfaktorer (klima, lys, forurensning, skadedyr og mygg) som påvirker museumsgjenstander.  Videre vil emnet gi teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter for å kartlegge, vurdere og rapportere museets miljø. Dette vil inkludere temaer som overvåking med enkle måleinstrumenter, tilstandsvurdering og tolke innsamlet data.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet er det forventet at studentene skal være i stand til å:

  • Identifisere skader forårsaket av forskjellige nedbrytningsårsaker (klima, lys, forurensning, skadedyr og mygg) i museumssamlinger.
  • Benytte konserveringsundersøkelser til å kartlegge og identifisere potensielle kilder til skader.
  • Bruke statistisk analyse til å tolke resultater av slike undersøkelser og komme fram til konklusjoner for justering av innendørsklima.
  • Anvende kjente tester for å identifisere egnete materialer for magasinering eller utstilling.
  • Velge riktige strategier for å motarbeide trusler som er blitt identifisert.
  • Analysere og trekke ut informasjon fra relevante forskningsartikler innen tema til emne.
  • Rapportere resultater i IMRoD format

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er ikke åpent for enkeltemnestudenter.

Undervisning

Kurset vil bestå av forelesninger, diskusjonsseminarer og praktisk arbeid som kan strekke seg over hele dager. Det er forventet at studentene forbereder seg og aktivt deltar i undervisningen.

Praksis vil innebære gruppearbeid og foregå delvis på et museum. Data innsamlet gjennom praksistimene vil danne utgangspunkt for semesteroppgaven.

Eksamen

Mappe. Oppgaven vil bli utlevert av faglærer i begynnelsen av semesteret.

Levering: Inspera

Sensorveiledning høsten 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering (BA-MA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver høst fra 2003

Eksamen

Annenhver høst fra 2003

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk