KONS3021 – Kontroll av miljø og klima

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg forskjellige vurderings- og forvaltningsstrategier som har blitt utviklet for å ta gode beslutninger om konservering og bevaring av kulturarv. Studenten introduseres for systematiske tilnærminger for å vurdere tilstanden eller verdien til en samling, å identifisere de viktigste trusler og å lage planer for hvordan disse skal håndteres, samt hvordan håndtere en krise.  Gjennom en gruppeoppgave blir studentene øvet i å anvende noen av de lærte verktøyene.

Forelesninger og seminarene vil blant annet inkludere:

 • Tilstandsrevisjon
 • Verdivurdering
 • Risikoanalyse
 • Livssyklus kostnadsberegning
 • Katastrofeplanlegging
 • Krisehåndtering

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene skal være i stand til å:

 • Kjenne igjen forskjellige planer og strategier som er typiske for bruk i museer for å beskytte samlinger.
 • Anvende styringsteknikker som kost-nytteanalyser og risikoberegning der hvor konservering inngår.
 • Identifisere passende metoder for beskyttelse av kulturhistorisk materiale i ulike situasjoner.
 • Utarbeide en beredskapsplan for en typisk museumsbygning.
 • Forklare hvordan gjenstander kan berges hvis en ulykke har skjedd i et museum.
 • Ta i bruk planer for å motvirke identifiserte miljøtrusler i museumssamlinger.
 • Samarbeide om å undersøke og løse komplekse problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 11 forelesninger, 6 seminarer og museumsbesøk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (gruppeoppgave).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Studenter har rett til å be om en begrunnelse for sensurvedtak. Ved IAKH gis redegjørelsen normalt muntlig, men kan også gis skriftlig. Dette er opp til hver enkelt sensor. Studenten må be om begrunnelse innen en uke etter at studenten får kjennskap til karakteren. Studenten må sende en e-post til instituttet og be om en slik begrunnelse. Denne e-posten må ineholde studentens kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresse og sendes til konservering-student@iakh.uio.no

Emnet har en intern bedømmersensor og en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2010

Eksamen

Annenhver vår fra 2010

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk