Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En videreføring av KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi. Kompletterende innføring i maleriets teknikk og materialer (pigmentlære og bindemidler – kjemisk og historisk osv.). Dybdegjennomgang av utvalgte epoker eller kunstverk og hvordan de har blitt forandret over tid.

Innføring i teknisk-naturvitenskapelige analyse- og undersøkelsesmetoder, deres muligheter og begrensninger. Tekniske undersøkelsers betydning, både som bidrag til kunstforskningen og som analytisk hjelpemiddel for behandlingsinngrep.

This course will be taught in English.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene er i stand til å:

  • Identifisere og kategorisere forskjellige maleunderlag, grunderinger, malingslag og fernisser brukt i kunstverk fra middelalderen til vår tid.
  • Vurdere hvordan disse materialene har blitt endret over tid.
  • Forstå hvordan produksjonsmetodene har endret seg over tid.
  • Kristisk evaluere den konserveringstekniske litteraturen i forhold til tradisjonell kunsthistorisk stilanalyse.
  • Kritisk evaluere tilgjengelig litteratur i forhold til de undersøkte materialene og teknikkene.
  • Forstå produksjonsmetodene for disse materialene og materialenes begrensninger.
  • Formidle resultater i en akademisk form, muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er 35 plasser på KONS4040 og KONS3040 til sammen. Deltagelse på emnet krever undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram samt bestått eksamen i KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KONS3040 – Avansert kunstteknologi

Undervisning

Undervisningen består av i alt 12 forelesninger (24 timer) og et 4 timers seminar med individuelle presentasjoner.

Emnet har en kvalifiseringsoppgave som består av en praktisk og en muntlig del. Det skal utarbeides en ”pigmentbok” hvor studentene skal beskrive en malers eller malerskoles bruk av pigmenter. Resultatene legges også fram i et seminar. For å gå opp til eksamen, må kvalfiseringsoppgaven være godkjent.

Undervisningen holdes sammen med KONS3040 – Avansert kunstteknologi. Se KONS3040 for nærmere informasjon om undervisningsplan og pensum.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen kan leveres på engelsk.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på maks 10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i PDF-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til PDF, se veiledning for lagring i .pdf.

I innleveringsprosessen i Canvas vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

English