KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i maleriets teknikk og materialer i de siste 1000 år. Valget av teknikk og materialer gir muligheter og begrensninger for billedkunstens uttrykk, og avgjør dermed maleriets visuelle karakter i de forskjellige epoker. Samtidig danner de interne tekniske tradisjoner et autonomt forløp, uavhengig av stilistiske, ikonografiske og andre eksterne faktorer. Det vil også vises hvordan teknologiske undersøkelser kan bidra til å kaste lys over kunsthistoriske problemstillinger, og til å introdusere nye problemstillinger av relevans for kunstforskningen.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene skal være i stand til å:
 

  • Beskrive vanlige malerier og teknikker brukt til å produsere vestlig billedkunst.
  • Beskrive typiske maleunderlag, grunderinger, malingslag og fernisser for malerityper fra middelalder til moderne tid.
  • Beskrive materialbruk og indikere proveniens for alle perioder emnet omfatter.
  • Beskrive de ulike maleteknikker som har blitt benyttet.
  • forstå og ha oversikt over tilgjengelig maleteknisk litteratur.
  • Bruke kunnskapen som er ervervet gjennom emnet til å foreslå sammenheng mellom materialer og teknikker som er brukt.
  • Vurdere om foreslåtte materialer og teknikker er typiske for en gitt periode eller et område.
  • Forstå omfanget av materialer og teknikker brukt i kunstproduksjon i de forskjellige periodene emnet dekker.
  • Formidle resultater i skriftlig akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 5, maksimum 27 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha gode leseferdigheter i engelsk. For studenter som ikke er tatt opp på studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap, vil det være en fordel med noe kjennskap til kunsthistorie.

Undervisning

Tradisjonell lysbildeforelesning med demonstrasjoner, eventuelt et museumsbesøk.

Undervisningen vil foregå på engelsk og norsk.

For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som består av (1) flervalgsspørsmål (multiple choice) og (2) et kort essay for å teste forståelsen av pensum.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3 (tre) dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på minimum 1500 ord. Litteraturliste og eventuelle tabeller og bilder regnes som tillegg. Besvarelsen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.
Eksamensoppgavene vil bli publisert i Inspera på 1. eksamensdag.

Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Kildebruk: Alle studenter plikter å sette seg inn i og følge retningslinjer for oppgaveskriving og kildehenvisninger. Feilaktige eller manglende kilder anses som fusk.

Levering: Eksamen skal kun leveres i Inspera, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Inspera, se instruks for digital innlevering av eksamen. 

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Inspera. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.


Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før du kan ta eksamen.


Sensorveiledning høsten 2019

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering (BA-MA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver høst fra 2003

Eksamen

Annenhver høst fra 2003

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk