EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tekstforståelse står sentralt i humanistisk virksomhet og humanistisk kompetanse. Emnet gir en tverrfaglig teoretisk og metodisk tilnærming til studiet av tekster i kontekst. Emnet gir en grundig innsikt i hvordan tekster kan studeres med henblikk på deres:

 • forankring
 • intensjon
 • oppbygning og virkemåte
 • fysiske utforming og materialitet
 • sosiale og kulturelle funksjon
 • relasjoner til andre tekster

Hva lærer du?

 • forståelse av det komplekse samspillet mellom tekst og kontekst
 • gjøre rede for ulike måter å forstå, fortolke og arbeide med tekster på
 • kjenne til og diskutere ulike definisjoner av tekst og nærliggende begreper som diskurs, sjanger, paratekster og kontekst
 • kjennskap til retorikk og diskursteori,, kildekritikk, tekstkritikk og teorier om teksters virkningshistorie
 • begrunne dine valg av tekstanalytiske innfallsvinkler når du skal arbeide med et tekstmateriale eller en tekstkultur
 • ha tilegnet deg humanistiske verktøy som setter deg i stand til å orientere deg i krevende teorier, og i å vurdere deres anvendbarhet i forhold til et tekstkorpus eller en problemstilling
 • diskutere faglige teorier og legge fram begrunnede vurderinger av dem, skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til masterprogrammet i europeisk kultur for å få ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ett nærlesningsemne i europeisk kultur.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 16 dobbeltimer.

Forelesningene skal gi perspektiver og oversikt, mens seminarene er ment å gi faglig fordypning. Du må delta aktivt i seminararbeidet, individuelt og i grupper.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Frammøte i minst 70 % av undervisningen
 • Skriftlig tekstanalyse på ca. 5 sider: analyse av en tekst fra et felt/periode du er interessert i og som kanskje er relevant for masteroppgaveprosjektet du planlegger. Oppgaven leveres i Canvas senest kl. 10 dagen før den muntlige presentasjonen (se neste punkt).
 • Muntlig presentasjon av den skriftlige tekstanalysen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Emnet vurderes med muntlig eksamen på 20-30 minutter.

Til eksamen må du kunne gjøre rede for din forståelse av ulike teorier om tekst og vurdere dem.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk