Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet går vi dypere inn i bevissthetsfilosofiske temaer og i filosofiske grunnlagsspørsmål i psykologi, kognitive vitenskaper og nevrovitenskap. Fokus rettes mot sentrale emner i psykologiens filosofi og kognitiv vitenskap.

I emnet stiller vi, for det første, filosofiske spørsmål om psykologi. For eksempel vil vi se nærmere på hva psykologisk forklaring er, på forholdet mellom psykologiske og nevrovitenskapelig forklaring, på hva mentale forestillinger er og hva deres rolle og funksjon er, og på modeller av hjernens funksjon, som prediktiv koding og Baysianske tilnærminger. 

For det andre spør vi om psykologisk forskning kan hjelpe oss å besvare tradisjonelle filosofiske spørsmål, og i så fall hvordan. Case-studier kan innbefatte: rasjonalitet, dyrs bevissthet, hva begreper er, psykiatriske lidelser, selvets vesen, moralpsykologi, eller bevissthet.

Vi vil ta for oss spørsmål som: Føler sjimpanse, fugler eller hummer smerte? Hvordan kan vi studere bevissthet vitenskapelig? Er vi mennesker rasjonelle (kan vitenskap demonstrere at vi ikke er det)? Hva forteller evolusjonsteorien oss om hvordan vi tenker og handler? Foregår tenkning i et slags språk? Hva kan visuelle representasjoner av hjernen fortelle oss om sinnet? Er kognisjon noe som foregår kun i hjernen, eller kan den være «utvidet» til å innbefatte kroppen og omgivelsene? Hva er forholdet mellom våre kognitive og våre sosiale evner og egenskaper? Hvordan skal vi forstå implisitte holdninger og fordommer?

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, skal du kunne:

  • Dokumentere solid kunnskap om sentrale filosofiske spørsmål knyttet til pskylogi og  kognitiv vitenskap.
  • Analysere forskjellige filosofiske standpunkter til temaene som gjennomgås.
  • Føre en faglig diskusjon om temaene både skriftlig og muntlig.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt FIL1001 - innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning/forelesninger gjennom hele semesteret. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • 10 korte, ukentlige innleveringer på ca en halv side hvorav minst 6 må leveres inn og godkjennes

Obligatoriske aktiviteter er gyldige kun det semesteret du tar emnet.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

En mappeeksamen som består av to deler på til sammen 10-12 sider: En kort, analyserende respons på en artikkel eller et argument (3-4 sider) og et essay (6-7 sider), levert i Inspera. Karakter settes etter en helhetlig vurdering. Veiledning blir gitt, forutsatt at obligatorisk utkast leveres innen fristen som gis.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Engelsk

Norsk eller engelsk. Emnet undervises på engelsk høsten 2020.