FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i:

  1. logiske og filosofiske fordypninger av klassisk setnings- og predikatlogikk,
  2. logiske og filosofiske fordypninger i utvalgte ekstensjoner av/alternativer til slik klassisk logikk, eller
  3. sentrale spørsmål innen matematikkens filosofi. Eksempler på fordypning i klassisk logikk kan være meta-bevis som for eksempel sunnhets- og kompletthetsbeviset, deduksjonsteoremet, osv. Eksempler på fordypning i ekstensjoner av/alternativer til klassisk logikk kan være Gödel’s ufullstendighetsbevis, forskjellige systemer av modal logikk (for eksempel K, T, S4, S5), og videre tolkninger i form av deontisk logikk, temporal logikk, eller doksastisk logikk. Andre eksempler på fordypning kan være innenfor identitetsteori, kvantifikasjonsteori, modellteori, mengdelære, andre-ordens logikk, logisk konsekvensteori, kondisjonaler, kontrafaktiske kondisjonaler, intuisjonistisk logikk, relevanslogikk, og diverse logiske paradokser som Russell’s Paradoks, Løgnerparadokset, osv. Eksempler på fordypning i matematikkens filosofi kan være matematisk kunnskap, matematiske objekter, sannhet i matematikken og matematikkens anvendbarhet.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen er det først og fremst forventet at du har

  • tilegnet deg en dypere forståelse av hva logikk og/eller matematikk er
  • tilegnet deg en dypere forståelse av hvordan formalisering som filosofisk metode fungerer og hva det kan brukes til, samt en dypere forståelse av de filosofiske og logiske og matematiske grunnbegrepene som har vært diskutert i emnet
  • tilegnet deg nok forståelse av filosofisk logikk og/eller matematikkens filosofi til å lettere kunne fordype deg videre i dette på egen hånd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kjennskap til elementær logikk tilsvarende pensum i EXFAC03-FIL – Exfac, filosofivariant fra perioden høsten 2007 til høsten 2011 eller FIL1006 – Innføring i logikk eller tilsvarende.

Dersom du er i tvil om du har gode nok forkunnskaper anbefales det at du kontakter emneansvarlig lærer.

Undervisning

1 dobbelttime seminarundervisning over 12 uker. For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Du må sende inn et spørsmål i Canvas til ukas pensumtekst/er 9 av 12 uker
  • Et utkast til essay 1 i eksamensmappen (se semestersiden for frist)
  • Et kort, muntlig fremlegg

Den obligatoriske aktiviteten er gyldige kun det semesteret den godkjennes for første gang. Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Mappeeksamen bestående av to essays. Mappen leveres i Inspera.

Merk at godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

For informasjon om vurdering av eksamensbesvarelse, se Sensorveiledning V22

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

 

 

Eksamen

Hver vår

 

 

Undervisningsspråk

Engelsk