FIL4552 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Freud og Husserl.

Alle disse tenkerne virket på det europeiske kontinentet og satte i gang de strømmingene som i stor grad har preget filosofien der siden: fenomenologien og eksistensialismen, og post-strukturalismen representert ved f. eks. Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida. Man bruker gjerne «kontinental filosofi» som en fellesbetegnelse på denne tradisjonen, selv om ikke alle filosofer på kontinentet har sluttet seg til den og selv om den har tilhengere utenfor det europeiske kontinentet.

Det blir vektlagt å trekke tråder i historien og påpeke berøringspunkter med den engelskspråklige filosofien.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL1502 og FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi (nedlagt).
Overlapper 10 studiepoeng med FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi og FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene både i form av regelmessig fremmøte samt innlegg, deltakelse i diskusjoner og liknende.

 

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er kun aktuelt for studenter som har tatt FIL4091 og trenger ytterligere et 30-poengsemne. Ta i så fall kontakt med studiekonsulent Caroline Hansen.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)