FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Freud og Husserl. Alle disse tenkerne virket på det europeiske kontinentet, og sammen satte de i gang de strømmingene som i høy grad har preget filosofien her siden: fenomenologien og eksistensialismen, samt post-strukturalismen representert ved f. eks. Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida.

Man bruker gjerne «kontinental filosofi» som en fellesbetegnelse på denne tradisjonen, selv om ikke alle filosofer på kontinentet har sluttet seg til den og selv om den har tilhengere også utenfor det europeiske kontinentet. Det blir lagt vekt på å trekke linjer gjennom historien og påpeke berøringspunkter med den engelskspråklige filosofien.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en utdypet forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å ha en viss kjennskap til debatten omkring dette temaet
  • å kunne redegjøre sammenhengende og klart for hovedtrekk ved temaet
  • å kunne drøfte temaet på en noenlunde selvstendig og kritisk måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

14 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene både i form av regelmessig fremmøte samt deltakelse i diskusjoner, innlegg og liknende. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk utkast til semesteroppgaven som du leverer i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 10-15 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det er en forutsetning for å få avlegge eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk