Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i den filologiske metoden og praksis knyttet til utgivelsen av gammelgreske litterære tekster fra antikken til i dag. Du får også praktisk øvelse i å arbeide med originale antikke manuskripter på gresk (papyrer) fra Universitetsbibliotekets papyrussamling.

Temaer som omhandles i undervisningen:

 • overleveringen av den gammelgreske litteraturen
 • antikke og middelalderske manuskripter i historisk og filologisk lys
 • gresk paleografi (fra det 4. årh. fvt. til de første trykte utgavene)
 • tekstkritikk i antikken
 • tekstkritikk i moderne tid: tekstkonstituering i historisk perspektiv, edisjonsfilologiske prinsipper og praksis.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

 • arbeide praktisk med greske manuskripter (paleografisk beskrivelse, transkribering, datering).
 • forklare manuskriptenes forhold til andre manuskripter og overleveringskilder (f.eks. innskrifter, sitater på gresk eller andre språk osv.).
 • gjøre rede for tekstkritiske metoder og prinsipper benyttet av utgivere av gammelgreske tekster og for deres historiske bakgrunn.
 • gjøre rede for og ta stilling til tekstkritiske problemstillinger knyttet til konkrete passasjer og/eller tekster, og gjenkjenne prinsippene som utgiverne har lagt til grunn i konkrete tilfeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 60 studiepoeng gammelgresk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som 10 dobbelttimer seminar gjennom hele semesteret.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltagelse fra studentene, og vi forventer at du møter forberedt. Forberedelsesmaterialet legges ut i Fronter i god tid før seminarene.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • oppmøte på 7 av 10 seminarer

 • muntlig framlegg (20 minutter, selvvalgt emne)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast vil bli gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet gis ordinært i høstsemesteret til førstesemesterstudenter ved masterprogrammet.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk