GRE4190 – Masteroppgave i gresk

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid om et emne valgt i samråd med veileder. Oppgaven kan være språklig orientert (språkhistorie, syntaks etc.) eller ligge innenfor en av fagets andre disipliner i snevrere eller videre forstand (f.eks. litteratur, tekstkritikk og overleveringshistorie, papyrologi, stilistikk og retorikk, kultur- og samfunnshistorie). Oppgaven kan gjelde ulike sider ved en gresk tekst eller ved det antikke Hellas. Oppgaven kan også ha form av en kommentar til eller en fortolkning av en tekst, eller en komparativ undersøkelse av to eller flere tekster. Den kan også være forskningshistorisk orientert.

Hva lærer du?

 • avgrense et passende problemområde
 • utarbeide en fruktbar problemstilling
 • relatere deg til tidligere forskning
 • samle og bearbeide et materiale
 • argumentere vitenskapelig og trekke rimelige slutninger
 • bli fortrolig med det av fagfeltets metodiske og teoretiske rammeverk som er relevant for oppgaven
 • befeste og utvikle dine språklige ferdigheter i gammelgresk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Masterprogrammet i Antikk kultur og klassiske språk, studieretning for gresk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning må være bestått senest semesteret før du leverer oppgaven.

Alle andre emner på som skal inngå i mastergraden din må være bestått senest samme semester som du leverer oppgaven.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Du har krav på 7.5 veiledningstimer. Mer om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen

Om tildeling av veileder og generelt om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen finner du på instituttets sider om masteroppgaven.

For at du skal kunne levere masteroppgaven må du ha fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Godkjent muntlig presentasjon er gyldig det semesteret den blir avholdt, samt følgende semester.

Eksamen

Eksamen består av:

 • masteroppgaven (25-50 à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og eventuelle vedlegg)
 • muntlig eksamen (30-60 minutter)

Frist for innlevering av masteroppgaven er:

 • 15. november i høstsemesteret (trekkfrist 1. nov)
 • 15. mai i vårsemesteret (trekkfrist 1. mai)

Mer om innlevering og muntlig eksamen finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det, kan denne oppgis av kommisjonen på eksamensdagen rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Begrunnelse og klage

Du får tilsendt skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket på masteroppgaven innen en uke etter muntlig eksamen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning gis fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Frist for innlevering av oppgaven er 15. mai/ 15. november.

Undervisningsspråk

Oppgaven kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Andre språk etter søknad.