Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Episk diktning er en av de viktigste og mest fascinerende litterære sjangerne i gammelgresk litteratur. Sjangeren har hatt markant effekt på senere resepsjon av det greske og grekerne. På dette emnet leser vi arkaiske, episke dikt (f.eks. Homer, Hesiod, de homeriske hymner), samt noen senere heksameterdikt (totalt 1800-2000 vers). I tillegg forventer vi at du leser sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning av litterære, historiske, lingvistiske og/eller kulturelle aspekter ved tekstene. Det er også mulig å avtale å lese mer senere episk diktning.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du oversette, forstå, tolke og diskutere greske episke tekster fra alle relevante perioder.
  • har du solid kunnskap om og kan analysere formelle karakteristika; poetisk språk og poetiske uttrykk, samt metrikk i gresk episk diktning.
  • har du dyp innsikt i den greske episke diktningens historie og utvikling.
  • har du god forståelse av og kan diskutere kritisk lesning av gresk episk diktning, samt bruke kommentarlitteratur.
  • kan du gjennomgå sekundærlitteratur kritisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 60 studiepoeng i gammelgresk.

Undervisning

14 dobbeltimer seminarundervisning felles med GRE2401 – Gresk epos.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk, kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlige, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgave (ca. 1 side à 2300 tegn) som du leverer i Canvas.
  • frammøte i seminarundervisningen minst 10 av 14 ganger.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Dersom det ikke er mer enn to studenter som følger undervisningen, kan undervisningen bli gjort om til veiledet lesning.

Eksamen

Semesteroppgave som du skriver på en selvvalgt passasje fra pensumtekstene. Besvarelsen skal inkludere din egen oversettelse av passasjen, samt kort kommentar. Besvarelsen skal være på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom (ikke medregnet tittelside, litteraturliste og vedlegg: gresk tekst, oversettelse, kommentar)

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisingsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)