Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra greske historieskrivere (Herodot, Thukydid og/eller Xenofon), til sammen ca. 100 sider*. I tillegg forventer vi at du leser sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning i forskjellige aspekter ved tekstene. Det er mulig å avtale å lese mer historieskrivning fra senere perioder.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført og eksamen avlagt skal du kunne:

  • oversette, forstå, tolke og diskutere tekster av greske historieskrivere fra alle perioder
  • ha dyp innsikt i karakteristika i gresk historiografi
  • diskutere historiske, litteraturhistoriske, kulturelle eller andre aspekter i pensumtekstene med lærer og medstudenter
  • ha god forståelse av og kunne diskutere kritisk lesning av greske historietekster, samt bruke kommentarlitteratur
  • kunne gjennomgå sekundærlitteratur kritisk. Sekundærlitteraturen kan være på et hvilket som helst akademisk språk (engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk)

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i gammelgresk for å kunne ta dette emnet.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning felles med GRE2404 – Greske historieskrivere.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk, kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlig, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgave (ca. 1 side à 2300 tegn). Du leverer utkastet i Canvas.
  • frammøte til og aktiv deltagelse i seminarundervisningen (hvis du går glipp av mer enn tre seminarer, vil du bli bedt om å gjøre ekstra arbeid for å kompensere for fraværet)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal omhandle en selvvalgt passasje fra pensumtekstene. Besvarelsen skal inkludere din egen oversettelse av passasjen, samt en kort kommentar. Besvarelsen skal være på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom (ikke medregnet tittelside, litteraturliste og vedlegg: gresk tekst, oversettelse, kommentar).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)