Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra én eller flere greske historieskrivere (60-75 sider gresk tekst*) som Herodot, Thukydid, Xenofon eller senere historieskrivere, og setter teksten(e) i historisk perspektiv. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning i ulike aspekter ved tekstene (f.eks. kildehistorisk verdi, forhold til andre kilder som tekster eller monumenter, bruk i ettertiden)

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette og fortolke pensumtekstene fra gresk til norsk (eller engelsk).
  • diskutere historiske, litteraturvitenskapelige, kulturelle eller andre aspekter i pensumtekstene.
  • diskutere kritisk moderne litteratur om den greske historieskrivningen, samt bruke den relevante kommentarlitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du er ferdig med å ta alle greskemner på 1000-nivå før du melder deg til tekstemner på 2000-nivå.

GRE1105 – Gresk grammatikk I og minst et tekstemne på 1000-nivå forventes bestått og kjent.

Undervisning

Felles undervisning med GRE4304 – Greske historieskrivere.

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk, kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlig, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innlevering, kort essay (oppgitt emne) på 3-4 sider à 2300 tegn, som du skal levere i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys. 

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen (oversettelse av én eller flere passasjer fra pensumtekstene, samt tolkningsspørsmål).

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning vår 2019

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)