GRE4307 – Antikke medisinske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utvalgte antikke medisinske tekster som omhandler medisinsk teori og/eller praksis mellom Hippokrates (5. årh. f.Kr.) og Oribasios (4. årh. e.Kr), til sammen ca. 100 sider*. Den historiske og intellektuelle bakgrunnen for antikkens medisin samt tekstenes overleveringshistorie blir også tatt opp når det er nødvendig.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene
  • identifisere det tekniske ordforrådet som brukes av antikke medisinforfattere
  • gjøre greie for pensumtekstenes overlevering
  • forklare den intellektuelle bakgrunnen for en antikk medisinsk tekst ut fra strømninger innenfor selve medisinen eller bredere intellektuelle strømninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

14 dobbeltimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Undervisningsformen forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Det forventes at du møter forberedt.

Våren 2020 gis det ikke ordinær undervisning på emnet. Emnet tilbys som veiledet lesning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Innlevering av utkast til semesteroppgaven

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent utkast til semesteroppgave er kun gyldig det semesteret det er levert og godkjent, og utkast må leveres og godkjennes på nytt ved eventuelt gjentak av emnet.

Eksamen

Semesteroppgave (som delvis sjekker tekstforståelsen og delvis dreier seg om den intellektuelle bakgrunn for antikkens medisin) på 8-10 sider à 2300 tegn.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisingsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)