Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet gjennomgår vi utvalgte greske lyriske dikt fra den arkaiske perioden (7.-5.årh. f.v.t.), f.eks. dikt av Arkhilokhos, Alkman, Sapfo, Alkaios, Anakreon, Pindar, Bakkhylides (til sammen 1800-2000 vers). I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

Lesningen belyser diktenes språk og stil, versemål, overleveringshistorie, innhold, framføringssammenheng og forhold til annen diktning (epos, drama).

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen skal du kunne:

  • oversette pensumtekstene
  • gjøre greie for pensumtekstenes versemål
  • gjøre greie for pensumtekstenes overlevering og dens betydning for diktenes nåværende form
  • forklare diktenes forhold til andre poetiske sjangere fra den antikke litteraturen (epos, drama).

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

60 studiepoeng i gammelgresk

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Utkast til semesteroppgave. Utkastet skal du levere i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2 300 tegn (uten mellomrom, ikke medregnet tittelside og litteraturliste). Du velger emne for oppgaven i samråd med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (Legg merk til at eksamensform til og med våren 2018 var skoleeksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)