IDE4014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I den norske Grunnloven som ble laget på Eidsvoll våren 1814 ble det blant annet slått fast at ”trykkefrihed bør finde Sted” og at ”Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte” (§100). Siden har ytringsfrihet og en diskuterende offentlighet blitt selvfølgelige bærebjelker i moderne demokratier. Men hva er offentlighet? Og hvordan utviklet tanken om ytringsfrihet seg? Hvorfor skulle ikke jøder ha adgang til riket? Og hva innebærer folkesuverenitet?

Emnet utforsker intellektuelle og institusjonelle forutsetninger for noen av de politiske ideene som ble nedfelt i den norske grunnloven. Det tar for seg utviklingen av en diskuterende offentlighet og av sentrale politiske ideer både i Europa og i Danmark-Norge forut for 1814. Pensum gir historisk oversikt og presenterer ulike teoriretninger i forskningen på utviklingen av offentlighet og politisk tenkning. En del av pensum vies primærtekster som gir ulike eksempler fra offentlighetens og den politiske tenkningens historie, også i Danmark-Norge.

Hva lærer du?

Med fullført emne har du tilegnet deg:

  • kunnskap om idéhistoriske forutsetninger for viktige politiske prinsipper i 1814-grunnloven
  • evne til å redegjøre for og diskutere ulike teoretiske tilnærminger til offentlighet og ytringsfrihet i historisk perspektiv
  • evne til å lese og analysere primærkilder fra 1700- og 1800-tallet og vise deres historisitet og idéhistoriske betydning
  • særlig kunnskap om én primærkilde på pensum

I tillegg får du:

  • erfaring med å skrive idéhistoriske tekster på høyt nivå
  • øvelse i å presentere krevende stoff muntlig for en større gruppe

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi forutsetter at du har grunnleggende kunnskap om skandinavisk og europeisk historie og at du kan ordlegge deg godt på engelsk, både skriftlig og muntlig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

  • 10 dobbelttimer felles undervisning med IDE2014.
  • 3 dobbelttimer egne masterseminarer knyttet til oppgaveskriving. Seminarene vil være felles for alle studenter som tar emner i idéhistorie på masternivå dette semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) basert på problemstilling valgt i samråd med faglærer.

På masterseminarene vil du få hjelp til skriving av semesteroppgaven, både fra læreren som holder seminaret og fra medstudenter. En forutsetning for dette er at førsteutkastet til semesteroppgaven tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om innlevering av utkast og opplegget for seminarene blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)